دانلود فایل


پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی-- 76 ص - دانلود فایلدانلود فایل پروژه دانشجویی, روش تحقیق, کارآموزی و پایان نامه تبدیل pdf و عکس به ورد 09338886461

دانلود فایل پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی-- 76 ص فهرست مطالب


عنوانصفحهفهرست مطالب …………………………………………………………………………………………………………………………….. آ
فهرست جداول…………………………………………………………………………………………………………………………….. ت
خلاصه فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه و اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 2
1- ارزش غذائی طیور…………………………………………………………………………………………………………………. 2
2- سلامت گوشت طیور……………………………………………………………………………………………………………… 3
3- سرعت رشد………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
4- بازده لاشه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
5-سهولت تغذیه…………………………………………………………………………………………………………………………. 3
6- عدم احتیاج به مرتع……………………………………………………………………………………………………………….. 4
فصل اول:
كلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5
مروری بر بیماری و اپیدمیولوژی كوكسیدیوز……………………………………………………………………………………. 6
تداخل با سایر بیماریها…………………………………………………………………………………………………………………… 7
راههای انتقال كوكسیدیوز………………………………………………………………………………………………………………. 10
عوامل موثر بر انتقال، بروز و شدت بیماری……………………………………………………………………………………… 12
ایمنی شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
نشانه های بالینی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 13
تشخیص بیماری……………………………………………………………………………………………………………………………. 14
اهمیت پیشیگری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
راههای پیشگیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 15
الف ـ بهداشت و مدیریت……………………………………………………………………………………………………………. 15
ب ـ ژنتیك………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
ج ـ استفاده از داروهای شیمایی…………………………………………………………………………………………………… 16
دـ واكسن ها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

فصل دوم:
مواد و روش كار……………………………………………………………………………………………………………………………… 20
فصل سوم:
نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
الف- میزان دفع ااسیست…………………………………………………………………………………………………………….. 23
ب ـ وزن بدن…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
پ ـ افزایش وزن بدن ………………………………………………………………………………………………………………… 24
ت ـ مصرف غذا ………………………………………………………………………………………………………………………… 26
ث ـ ضریب تبدیل غذائی…………………………………………………………………………………………………………….. 27
ج ـ میزان تلفات ………………………………………………………………………………………………………………………… 29
فصل چهارم:
بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36
خلاصه به زبان انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………… 39
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
فهرست مطالب

عنوانصفحهجدول شمارة 1: تآثیر استفاده از دارو (كلوپیدول) و واكسن (ایراكوك) برمیزان دفع ااسیست در جوجه های گوشتی بعد از ایجاد آلودگی تجربی با كوكسیدیا……………………………………………………………………………….. 30
جدول شمارة 2: تاثیر ایجاد آلودگی تجری به كوكسیدیوز و روش كنترل به تنهائی یا به صورت توام بروزن بدن و میزان افزایش وزن جوجه های گوشتی (گرم)……………………………………………………………………………. 31
جاول شمارة 3: تاثیر آلودگی تجربی به كوكسیدیوز به روش كنترل به تنهائی یا بصورت توام بر میزان مصرف غذا در جوجه های گوشتی (گرم)………………………………………………………………………………………………… 32
جدول شمارة 4: تاثیر ایجاد آلودگی تجربی به كوكسیدیوز و روش های پیشگیری به تنهائی یا بصورت توام بر ضریب تبدیل غذایی در جوجه های گوشتی (گرم /گرم)………………………………………………………………. 33
جدول شمارة 5: تاثیر ایجاد آلودگی تجربی به كوكسیدیوز و روش های پیشگیری به تنهائی یا بصورت توام بر میزان تلفات در جوجه های گوشتی (درصد) ………………………………………………………………………………. 34


به منظور مقایسه اثر استفاده از واكسن ضد كوكسیدیوز (ایراكوك) و داروی كوكسیدیواستات كلوپیدول در كنترل ضایعات ناشی از آلودگی تجربی به بیماری كوكسیدیوز، تعداد 720 قطعه جوجه گوشتی یكروزه نر از سویه تجاری Ross 208 به شش گروه تقسیم شدند.
برای تغذیه چهارگروه از جوجه ها (شامل دو گروه شاهد و دو گروه واكسینه شده) از جیره غذایی فاقد داروهای ضد كوكسیدی استفاده گردید. در جیره غذایی دو گروه دیگر به میزان 2/0 درصد داروی كلوپیدول به غذا اضافه گردید. در سن 26 روزگی از هر یك از گروههای شاهد، واكسینه شده دریافت كننده دارو، یك گروه از طریق خوراندن سوسپانسیون حاوی مخلوط چهار گونه ایمریا، مورد چالش قرار گرفته و آلوده گردید.
جهت بررسی میزان ااسیست دفع شده از طریق مدفوع، از روز هفتم پس از ایجاد آلودگی تجربی، نمونه های فضولات جمع آوری از نظر میزان OPG مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین نسبت به اندازه گیری شاخص های تولیدی در سنین 21، 42 و 49 روزگی اقدام شد. نتایج بدست آمده نشان دادند كه استفاده از دارو (كلوپیدول) یا واكسن (ایراكوك) موجب كاهش معنی دار میزان دفع ااسیست در مقایسه با گروه شاهد گردید (05/0)، در حالی كه بین دو گروه تحت درمان با دارو یا واكسن تفاوت معنی دار وجود نداشت (05/0P>).
ایجاد آلودگی تجربی موجب كاهش معنی دار میانگین وزن بدن و بازدهی غذا جوجه های آلوده در مقایسه با جوجه های غیر آلوده گردید (05/0). در ارتباط با اثر روش كنترل، نتایج حاصل بیانگر آن می باشند كه تجویز دارو یا واكسن ضد كوكسیدی برای جوجه های آلوده سبب افزایش معنی دار وزن بدن (05/0) و بهبود نسبی بازدهی غذا گردید، اما اختلاف بین گروه تحت درمان با دارو (كلوپیدول) و گروه دریافت كننده واكسن (ایراكوك) از نظر شاخص های تولید معنی دار نبود (05/0P>).

به منظور بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی، تعداد 480 قطعه جوجه گوشتی نو یكروزه از سویه تجاری Ross براساس طرح آماری كاملاً تصادفی و با آرایش فاكتوریل 2*2 به چها گروه مساوی تقسیم گردید. بطوریكه هر گروه شامل سه زیر گروه و هر زیر گروه مشتمل بر 40 قطعه جوجه بود. شرایط نگهداری برای تمامی گروهها یكنواخت و استاندارد بود. برای تغذیه دو گروه اول و سوم از مكمل ویتامین A استفاده گردید و نیز دو گروه سوم و چهارم در برابر عفونت تجربی كوكسیدیوز واكسینه گردیدند و گروه دوم بدون دریافت ویتامین A و واكسن به عنوان شاهد انتخاب شد.
جوجه های هر چهار گروه آزمایشی در سن 26 روزگی (سه هفته بعد از تجویز واكسن ضد كوكسیدیوز) با دریافت 100 میكرولیتر از سوسپانسیونه حاوی مخلوطی از چهار گونه ایمدیا بطور تجربی آلوده شدند.
در نهایت، میزان OPG در روزهای 7-13 و شاخصهای تولید در سنین 3، 6و7 هفتگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. براساس نتایج بدست آمده، نقش واكسیناسیون در كاهش میزان OPG معنی دار بود لیكن با افزایش ویتامین A تأثیر مشخص و معنی داری بر كفایت و كارآیی واكسن مشاهده نگردید. مكمل ویتامین A میزان تلفات را در حد قابل قبولی كاهش داد. تجویز واكسن همراه با مكمل ویتامین A تا حدودی شاخصهای تولید را بهبود بخشید.

مقدمهمسئله كمبود مواد غذایی و بخصوص پروتئین حیوانی یكی از بزرگترین مشكلات كشورهای در حال توسعه می باشد. عوامل مختلفی از جمله ارزش غذایی، سلامت گوشت، سرعت رشد، بازده بالای لاشه و سهولت تغذیه باعث گردیده است كه از نظر تأمین پروتئین، گوشت طیور نسبت به گوشت سایر حیوانات حائز اهمیت و برتری باشد. بنابراین باید گامهای موثرتری جهت پیشبرد صنعت طیور برداشته شود. یكی از مهمترین اقدامات، پیشگیری از بروز بیماریهای عفونی مانند بیماری كوكسیدیوز است.
كوكسیدیوز بیماری مهمی از لحاظ اقتصادی در صنعت طیور می باشد كه باعث كاهش جذب غذا و به دنبال آن كاهش راندمان تولید می گردد. بطور معمول از داروهای مختلفی همراه با غذا یا آب برای مهار بیماری و افزایش میزان تولید استفاده می شود، لیكن گران بودن داروهای شیمیایی، بروز مقاومت دارویی و ایجاد گونه های مقاوم در مقابل داروهای شیمیایی، تضعیف سیستم ایمنی، مسمومیت های سلولی همراه با كاهش بازدهی در گله و نیز آثار سوء زیست محیطی ناشی از ورود مستمر داروهای شیمیایی در طبیعت و عواقب نامطلوب حاصل از حضور بقایای دارویی در فرآورده های غذایی از جمله مهمترین عوامل محدود كننده مصرف این تركیبات می باشند. از طرف دیگر پیچیدگی چرخه حیات ارگانیسم و پاسخ ایمنی، توسعه واكسیناسیون را با مشكل مواجه كرده است. لذا با توجه به مشكلات فوق، اتخاذ یك روش كنترل نوین بدون عوارض سوء كه مبتنی بر ایمنی، تغذیه و ژنتیك باشد، ضروری به نظر می رسد. در این طرح، اثرات استفاده از ویتامین A در خوراك همراه با انجام واكسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع كوكسیدیوز مورد مطالعه قرار گرفته است.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است


پایان نامه


روش تحقیق


کارآموزی


پروژه


گزارش کار


ویرایش پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


افق‌های نوین در پژوهش‌های فلسفة اسلامی - سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه ...

تأثیر استفاده از واکسن‌ها و داروهای ضد کوکسیدیوزبر ضایعات روده‌ای و برخی از
پارامترهای بیوشیمیایی سرم در جوجه‌های گوشتی در آلودگی تجربی به کوکسیدیوز ‌.

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه ...

پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد
كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی-- 76 ص. پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A
بر ...

22124 - مدیا کلوپ

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص ...
پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد
كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی76 ص ...

لیست فایل های مربوط به دامپزشکی سر ی اول

26 ژوئن 2016 ... پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز .... A بر
افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی-- 76 ص.

پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ...

5 دسامبر 2015 ... پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد
كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی76 ص فهرست مطالب عنوان صفحه فهرست ...

آرشیو مطالب 1395/page/337 | ایران داکیومنت - صفحه 337

31 جولای 2016 ... در رسوبات البرز مركزی نهشته های زغالدار آلاشت گسترش و بیرون زدگی زیادی نسبت
...... فایل ورد دانلود پروژه تحقيق در مورد بررسي ميزان توجه جوانان به نقش وحضور امام
...... 3 فلاح، محمد، 78-77، تاثیر واکسن ساخته‌شده علیه کوکسیدیوز ماکیان در ...
جوجه‌های گوشتی، پایان‌نامه برای دریافت دکترای عمومی دامپزشکی شماره ...

مرجع تخصصی پروژه و پایان نامه دانشجویی

37 - گزارش كارآموزي اسكلت بتني 76 38 - گزارش كارآموزي ..... 588 - کارآموزی كارخانه
فرآورده‌هاي گوشتي ميكائيليان 150 ص .... 1506 - پایان نامه بررسی فراوانی انواع
بیماری های هایپوتالاموسی 115 ... 1003 - ویتامین A , H 10 ..... 577 - عناصر ضد مغذي -
بازدارنده‌ها 42 اسلاید ...... 996 - روش تحقیق بررسي اثر درصد افزايش سود انباشته
34

masterfile | مستر فایل | برگه 3062

پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد
كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی76 ص فهرست مطالب عنوان صفحه فهرست مطالب …

نسخه قابل چاپ - مشاوره انجام پایان نامه

اثرات افزایش سطح سلنیوم و ویتامین E تزریقی در اواخر آبستنی بر عملکرد ....
اثرات پودر و عصاره برگ آلوئه ورا بر پاسخ های ایمنی در جوجه های گوشتی ...... بررسی
کارایی الگوی برنامه ریزی خطی در کاهش هزینه جیره گاوهای شیری- مطالعه موردی. اثر
...... ترکیبات ضد تغذیه ای و بخشهای مختلف پروتئین دانه های خلر، ماشک و گاودانه (
خام و ...

افق‌های نوین در پژوهش‌های فلسفة اسلامی - سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه ...

تأثیر استفاده از واکسن‌ها و داروهای ضد کوکسیدیوزبر ضایعات روده‌ای و برخی از
پارامترهای بیوشیمیایی سرم در جوجه‌های گوشتی در آلودگی تجربی به کوکسیدیوز ‌.

دانلود ارزان فایل های تحقیقات دانشجویی

دانلود پایان نامه بررسی اثرات شرایط محیطی ( فشار ، دما ، رطوبت و … ) ... و بررسی
تاثیرات آن روی طراحی تجهیزات در قالب word و در 76 صفحه میباشد ...... در زمینۀ ادامۀ
تحصیل در رشتۀ دامپزشکی یکی از دغدغه های اساسی وی می باشد. ...... دانلود پایان نامه
بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی
...

لیست فایل های مربوط به دامپزشکی سر ی اول

26 ژوئن 2016 ... پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز .... A بر
افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی-- 76 ص.

کویر تکنولوژی

-برترین فایل پایان نامه بررسی تأثیر روانی مسابقه بر غلظت كورتیزول،
تستوسترون، IgA بزاقی و ضربان ..... -خرید فایل( دانلود پایان نامه رشته الهیات در
مورد امانت‌های الهی در قرآن-- 230 ص) ...... -دانلود (گزارش کارآموزی دامپزشکی در روستا)
...... دانلود (بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه
های گوشتی)

لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و رشته ها با قابلیت ...

لیست فروشگاه دانلود فایل تحقیق و پروژه دانش آموزی و دانشجویی و پایان نامه ، نرم
افزار موبایل و تبلت و مهندسی و حسابداری ، کتاب و جزوه تمامی ... 968, پایان نامه
دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در
جوجه های گوشتی-- 76 ص ... 976, دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع علم دامپزشکی--
116 ص.

لیست فایل های مربوط به دامپزشکی سر ی اول

26 ژوئن 2016 ... پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز .... A بر
افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی-- 76 ص.

رویال کامپیوتر

-پایان نامه بررسی استفاده از زبان اول در کلاس های زبان انگلیسی - (THE USE OF
THE ...... شماره مجوز:76ZC/263 ..... پروژه بررسی علم دامپزشکی از رشد تا بیماری و
مدیریت ..... اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های
گوشتی

کویر تکنولوژی

-برترین فایل پایان نامه بررسی تأثیر روانی مسابقه بر غلظت كورتیزول،
تستوسترون، IgA بزاقی و ضربان ..... -خرید فایل( دانلود پایان نامه رشته الهیات در
مورد امانت‌های الهی در قرآن-- 230 ص) ...... -دانلود (گزارش کارآموزی دامپزشکی در روستا)
...... دانلود (بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه
های گوشتی)

کویر تکنولوژی

-برترین فایل پایان نامه بررسی تأثیر روانی مسابقه بر غلظت كورتیزول،
تستوسترون، IgA بزاقی و ضربان ..... -خرید فایل( دانلود پایان نامه رشته الهیات در
مورد امانت‌های الهی در قرآن-- 230 ص) ...... -دانلود (گزارش کارآموزی دامپزشکی در روستا)
...... دانلود (بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه
های گوشتی)

بیماریهای - آرشیو مطالب روز

9 فوریه 2017 ... دانلود مقاله بيماريهاي مشترك انسان و دام (زگونوزها) که شامل 76 صفحه و .... توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری . ..... دانلود تحقیق بررسي
اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد ... دانلود تحقیق بررسی اثر ویتامین A
بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی

رویال کامپیوتر

-پایان نامه بررسی استفاده از زبان اول در کلاس های زبان انگلیسی - (THE USE OF
THE ...... شماره مجوز:76ZC/263 ..... پروژه بررسی علم دامپزشکی از رشد تا بیماری و
مدیریت ..... اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های
گوشتی

پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد ...

پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه
... و بازدهی تولید جوجه های گوشتی، پایان نامه برای دریافت دکترای عمومی دامپزشکی،
... diets containing different levels of vitamin A, Poultry Science 76(10): 1368-78.

Dictionary of Animal Science

ﺧﻮن را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮده ﻣﺎﻧﻊ اﻧﻌﻘﺎد آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . antioxin. ﺿﺪ ﺳﻢ antivitamin. ﺿﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ antrum. دﻫﻠﯿﺰ
...... ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ broiler breeder. ﻣﺮغ ﻣﺎدر. ، در اﺻﻼح ﻧﮋاد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻣﺮغ. ﻣﺎدر از آﻣﯿﺰش ﻻﯾﻦ
. ﻫﺎي ...... [email protected] By: Kambiz Ghotouri. Page | 76 competitive. رﻗﺎﺑﺘﯽ
...... واﺑﺮان، دورﮐﻨﻨﺪه از ﻣﺮﮐﺰ efficacy. ﺑﺎزده ﺗﺎﺛﯿﺮ efficiency. ﺑﺎزده، ﮐﺎراﯾﯽ effusion. ﺗﺮﺷﺢ، ﺗﺮاوش.

بررسی عوامل مرتبط با مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ...

بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر مشخصه های ورق ضد سایشی هارداکس 600 ..... مقایسه
تأثیر روش های سنجش کارایی مدیریت بر پایداری سود و جریانهای نقدی ..... دوره 5،
شماره 19، تابستان 1389، صفحه 60-76 ...... آسیب‌شناسی درمانگاهی دامپزشکی ....
مختلف مواد مغذی جیره بر عملکرد و همبستگی آن با صفات لاشه در دوره رشد جوجه‌های
گوشتی.

کاملتریــــن مجموعه آموزشی شبکه ( مبتدی تا پیشرفته) | کوثر

21 سپتامبر 2016 ... پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد
كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی76 ص ...

پیزاکس بلاگ | آشنایی با بیماریهای مهم طیور بومی | جستجو |

پاورپوینت آشنایی با مصالح بومی اقلیم های مختلف ایران. به صفحه دانلود ... نمونه
سوالات استخدامی دامپزشک و کارشناس بیماریهای دامی ... دانلود پایان نامه با موضوع
بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های
گوشتی ..... در اصل، اجداد جوجه های گوشتی انتخاب شده از نظر تغذیه ای بطور کامل
تغذیه می شوند.

Dictionary of Animal Science

اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮﻋ. ﺎدي ﻣﻮاد ﺳﻔﯿﺪه اي ﺧﻮن albuminuria. آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ. ادراري alcaptonuria. آﻟﮑﺎﭘﺘﻮﻧﻮرﯾﺎ .....
ﺧﻮن را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮده ﻣﺎﻧﻊ اﻧﻌﻘﺎد آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . antioxin. ﺿﺪ ﺳﻢ antivitamin. ﺿﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ antrum. دﻫﻠﯿﺰ
...... ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ broiler breeder. ﻣﺮغ ﻣﺎدر. ، در اﺻﻼح ﻧﮋاد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻣﺮغ. ﻣﺎدر از آﻣﯿﺰش ﻻﯾﻦ
. ﻫﺎي ...... [email protected] By: Kambiz Ghotouri. Page | 76 competitive. رﻗﺎﺑﺘﯽ
.

لیست فایل های آموزشی و کاربردی در تمام زمینه ها و رشته ها با قابلیت ...

لیست فروشگاه دانلود فایل تحقیق و پروژه دانش آموزی و دانشجویی و پایان نامه ، نرم
افزار موبایل و تبلت و مهندسی و حسابداری ، کتاب و جزوه تمامی ... 968, پایان نامه
دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در
جوجه های گوشتی-- 76 ص ... 976, دانلود متن کامل پایان نامه با موضوع علم دامپزشکی--
116 ص.

دانلود فایل فلش هواوی huawei s7-601ue بیلد نامبر c349b002 با ...

21 سپتامبر 2016 ... پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد
كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی76 ص · ميتوکندريها در حين فعاليت ...

کاملتریــــن مجموعه آموزشی شبکه ( مبتدی تا پیشرفته) | کوثر

21 سپتامبر 2016 ... پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد
كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی76 ص ...

كارنامه پژوهشي 87.DOC - دانشگاه شهرکرد

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻨﮑﻮر ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ راه. ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ......
داﻧﺸﮑﺪه. داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ. ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﺑﺮرﺳــﯽ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﯾــﮏ و ﻫﯿــ. ﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﻮﺟــﻪ ﻫــﺎي. ﮔﻮﺷﺘﯽ.

مطالب لیورپول - جدیدترین و آخرین مطالب لیورپول - hol.es

پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد
كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی-- 76 ص ... تعداد بسیار دانشکاه های کشور مایه شده که
انگیزه برای ادامه تحصیل دانشجویان بسیار کم شود و این نا امیدی از آینده شغلی میل و
رغبت ...

علوم پزشکی – برگه 15 – دانلود مستقیم

پایان نامه دکتری رشته دامپزشکی رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن با ماده جديد
زيست محيط سازگار در سگ ... پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر
افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی76 ص با موضوع , علوم
پزشکی.

كارنامه پژوهشي 87.DOC - دانشگاه شهرکرد

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻨﮑﻮر ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ راه. ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ......
داﻧﺸﮑﺪه. داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ. ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﺑﺮرﺳــﯽ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﯾــﮏ و ﻫﯿــ. ﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﻮﺟــﻪ ﻫــﺎي. ﮔﻮﺷﺘﯽ.

مقالات و پايان نامه ها

دانلود پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در
جوجه های گوشتی pdf دارای ... از تلفات و بازدهی تولید جوجه های گوشتی، پایان نامه
برای دریافت دکترای عمومی دامپزشکی، شماره 2647، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
... on diets containing different levels of vitamin A, Poultry Science 76(10): 1368-

گزارش کار بایگانی - صفحه 37 از 70 - 8ll8| مرجع کامل تحقیقات،مقالات ...

پایان نامه سوء تغذیه و تأثیر آن در روح و جسم نوجوانان- 64 ص .... پایان نامه دامپزشکی :
بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی
76 ص .... به منظور بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در
جوجه‌های گوشتی، تعداد 480 قطعه جوجه گوشتی نو یكروزه از سویه تجاری Ross ...

استاد راهنما پايان نامه هاي دوره دكتري عمومي - دانشکده دامپزشکی - دانشگاه ...

16, بررسي عملكرد واكسن كوكسيديوز در مقايسه با داروهاي پيشگيري در جوجه هاي .....
37, بررسی میدانی پادتن ضد ویروس نیوکاسل و آنفلوانزا در سرم و زرده مرغان‌تخم‌گذار
به .... چمنزار در افزایش وزن جوجههای گوشتی, مجله عملی دانشکده دامپزشکی اهواز 14/8/
84 .... آن بر روي جوجه هاي گوشتي و تاثير ويتامين k بر روي روند بيماري طرح شماره
360.

0ll0 - صفحه 15082 از 22504 - سامانه همکاری در فروش فایل

پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد
كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی76 ص. دسامبر 18, 2015 0. فهرست مطالب عنوانصفحه
فهرست ...

استاد راهنما پايان نامه هاي دوره دكتري عمومي - دانشکده دامپزشکی - دانشگاه ...

16, بررسي عملكرد واكسن كوكسيديوز در مقايسه با داروهاي پيشگيري در جوجه هاي .....
37, بررسی میدانی پادتن ضد ویروس نیوکاسل و آنفلوانزا در سرم و زرده مرغان‌تخم‌گذار
به .... چمنزار در افزایش وزن جوجههای گوشتی, مجله عملی دانشکده دامپزشکی اهواز 14/8/
84 .... آن بر روي جوجه هاي گوشتي و تاثير ويتامين k بر روي روند بيماري طرح شماره
360.

مطالب لیورپول - جدیدترین و آخرین مطالب لیورپول - hol.es

پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد
كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی-- 76 ص ... تعداد بسیار دانشکاه های کشور مایه شده که
انگیزه برای ادامه تحصیل دانشجویان بسیار کم شود و این نا امیدی از آینده شغلی میل و
رغبت ...

خلاصه مقالات چهارمين همايش انجمن علمي پريودنتولوژي ايران-- 62 | 0t0 ...

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه
درج شده (به طور نمونه). ولی در فایل دانلودی ... پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر
ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی76 ص ·
دانلود متن کامل پایان نامه بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي– 77 ص.
Search for:.

هفته دوم تیر 1391 - اطاعات آزاد - blogfa.com

در اثر مصرف فرآورده‌هاى حيواناتى (شير، گوشت، پنير تازه) که به اين بيمارى ....
محلـول در چربي كه خود شامـل ويتامين هاي A-D- KوE مي باشد الف) ويتامين A در روغن ماهي
...... درمان : مراجعه به دامپزشک و با دادن قرص ضد انگل مخصوص (درونسیت ) با دوز معین
در هر ...... در آزمایشی جوجه ها ی گوشتی سه روزه علیه کوکسیدیوز واکسینه شدند و در
طول ...

دانلود فایل فلش هواوی huawei s7-601ue بیلد نامبر c349b002 با ...

21 سپتامبر 2016 ... پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد
كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی76 ص · ميتوکندريها در حين فعاليت ...

دانلود رایگان - صفحه 6529 از 9649 - دانلود رایگان پایان نامه مقاله و ...

در این چکیده سعی گردید ه بررسی شود نقش احزاب و گروه های سیاسی تا چه حد در
تعیین و .... 3 فلاح، محمد، 78-77، تاثیر واکسن ساخته‌شده علیه کوکسیدیوز ماکیان
در ... و بازدهی تولید جوجه‌های گوشتی، پایان‌نامه برای دریافت دکترای عمومی دامپزشکی
شماره .... باعث سرعت بخشیدن و همچنین افزایش کارایی گزینش در برنامه های اصلاحی
شود.

لیست فایل های مربوط به دامپزشکی سر ی اول - سایت فایل یابی - رز ...

26 ژوئن 2016 ... پایان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن ضد كوكسيديوز .... A بر
افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی-- 76 ص.

تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی: بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه ...

27 آوريل 2016 ... تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه دسته: فقه و
حقوق اسلامی ... عوامل و زمینه های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. .... پایان
نامه برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی موضوع: بررسی اثر ویتامین A بر
افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی 2016-10-26

اردیبهشت 95 - پایان نامه

10 مه 2016 ... پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدی ... A بر
افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی در pdf دارای 80 ... دریافت
دکترای عمومی دامپزشکی، شماره 2647، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ... diets
containing different levels of vitamin A, Poultry Science 76(10): 1368-

پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد ...

پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه
... و بازدهی تولید جوجه های گوشتی، پایان نامه برای دریافت دکترای عمومی دامپزشکی،
... diets containing different levels of vitamin A, Poultry Science 76(10): 1368-78.

22124 - مدیا کلوپ

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : مروری بر علل شکست پروتزهای کامل 180 ص ...
پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد
كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی76 ص ...

پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد ...

پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه
... و بازدهی تولید جوجه های گوشتی، پایان نامه برای دریافت دکترای عمومی دامپزشکی،
... diets containing different levels of vitamin A, Poultry Science 76(10): 1368-78.

فصلنامه کیمیا فام - گروه کیمیافام

دارو های ضد باكتریایی. داروسازی ... اثر منابع سلنیوم بر عملکرد شاخص های گوشت
جوجه های گوشتی. اسیدهای آلی و اسانس ... برای بررسی موضوعات تخصصی دامپزشکی
و ایجاد همکاریهای .... پرسش نامه ای و با مراجعه به واحد های کنترل عفونت،بهداشت ......
اس ت و کارایی ویتامین E را به عنوان آنتی اکس یدان افزایش ...... .23-18 /691-
76.

اردیبهشت 95 - پایان نامه

10 مه 2016 ... پایان نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدی ... A بر
افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی در pdf دارای 80 ... دریافت
دکترای عمومی دامپزشکی، شماره 2647، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ... diets
containing different levels of vitamin A, Poultry Science 76(10): 1368-

آبان ٩٠ - رامین حاجبی

در یک بررسی تمام کودکان که واکسینه می شوند برای حفاظت واکسن ها از ... اوتیسم
آسپرگر سندرم و PDD درحال افزایش است سی سال پیش از هر 2500 نفر یکنفر مبتلا
...... (شهرآرای - مدنی پور، 1375، ص 39) لوتانز، استاد رفتار سازمانی، خلاقیت را به
وجود ...... دهنده جوجه های گوشتی تمایلی به استفاده از داروهای آنتی کوکسیدیوز را
ندارند.

رزبلاگ

1 ژانويه 2010 ... دانلود پایان نامه رشته علوم قرانی – خورشید در قرآن-- 103ص . ...... ﺗﯿﺘﺎن 76. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ 76.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻟﯿﺰری 78. ﺟﻮﺷﮑﺎری اﺷﻌﻪ ﻟﯿﺰر دو ﻟﺒﻪ84. آزﻣﺎﯾﺸﺎت 93 13 . ...... بررسی
اثر ویتامین A افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز جوجه های گوشتی پروژه ....
كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي , پایان نامه دامپزشکی , پایان نامه ... 28 .

ایران پرو - پیشرو بلاگ

17 جولای 2016 ... دانلود پايان نامه بررسي اثر ويتامين A بر افزايش کارآيي واکسن ضد کوکسيديوز در
... A بر افزايش کارآيي واکسن ضد کوکسيديوز در جوجه هاي گوشتي تحت pdf ...
تولید جوجه های گوشتی، پایان نامه برای دریافت دکترای عمومی دامپزشکی، ... diets
containing different levels of vitamin A, Poultry Science 76(10): 1368-

سمینار کارشناسی ارشد برق نهان نگاری دیجیتال | مارکتی - صفحه اصلی

9 ا کتبر 2016 ... مدیای دیجیتال تقریبا بدون هیچ خطا و تداخلی درشبکه های کامپیوتر قابل دسترسی
... تحقیق در مورد الیاف ابریشم · پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر
افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی76 ص ...

فروشگاه فایل روچین | roochin | صفحه 59

14 نوامبر 2016 ... پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد
كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی76 ص فهرست مطالب عنوانصفحه فهرست ...

هفته دوم تیر 1391 - اطاعات آزاد - blogfa.com

در اثر مصرف فرآورده‌هاى حيواناتى (شير، گوشت، پنير تازه) که به اين بيمارى ....
محلـول در چربي كه خود شامـل ويتامين هاي A-D- KوE مي باشد الف) ويتامين A در روغن ماهي
...... درمان : مراجعه به دامپزشک و با دادن قرص ضد انگل مخصوص (درونسیت ) با دوز معین
در هر ...... در آزمایشی جوجه ها ی گوشتی سه روزه علیه کوکسیدیوز واکسینه شدند و در
طول ...

مرجع تخصصی پروژه و پایان نامه دانشجویی

37 - گزارش كارآموزي اسكلت بتني 76 38 - گزارش كارآموزي ..... 588 - کارآموزی كارخانه
فرآورده‌هاي گوشتي ميكائيليان 150 ص .... 1506 - پایان نامه بررسی فراوانی انواع
بیماری های هایپوتالاموسی 115 ... 1003 - ویتامین A , H 10 ..... 577 - عناصر ضد مغذي -
بازدارنده‌ها 42 اسلاید ...... 996 - روش تحقیق بررسي اثر درصد افزايش سود انباشته
34

مرجع تخصصی پروژه و پایان نامه دانشجویی

37 - گزارش كارآموزي اسكلت بتني 76 38 - گزارش كارآموزي ..... 588 - کارآموزی كارخانه
فرآورده‌هاي گوشتي ميكائيليان 150 ص .... 1506 - پایان نامه بررسی فراوانی انواع
بیماری های هایپوتالاموسی 115 ... 1003 - ویتامین A , H 10 ..... 577 - عناصر ضد مغذي -
بازدارنده‌ها 42 اسلاید ...... 996 - روش تحقیق بررسي اثر درصد افزايش سود انباشته
34

دسته‌بندی نشده بایگانی - صفحه 11 از 51 - مرکز دانلود پروژه و مقالات ...

ترجمه مقاله کشاورزی پایدار گیاه شوره زار. فایل لاتین: ۱۱ صفحه فایل ترجمه: ۱۲
صفحه مقاله مربوط به سال ۲۰۱۴ گیاه شوره زار، یک گونه ی گیاهی شوری زی برای ...

دانلود فایل های دانشجویی تی وی 28

پایان نامه سنجش و طبقه¬بندی تامین¬کنندگان قطعات خودرو با استفاده از ...... بررسی
اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی.

نسخه قابل چاپ - مشاوره انجام پایان نامه

اثرات افزایش سطح سلنیوم و ویتامین E تزریقی در اواخر آبستنی بر عملکرد ....
اثرات پودر و عصاره برگ آلوئه ورا بر پاسخ های ایمنی در جوجه های گوشتی ...... بررسی
کارایی الگوی برنامه ریزی خطی در کاهش هزینه جیره گاوهای شیری- مطالعه موردی. اثر
...... ترکیبات ضد تغذیه ای و بخشهای مختلف پروتئین دانه های خلر، ماشک و گاودانه (
خام و ...

0ll0 - صفحه 15082 از 22504 - سامانه همکاری در فروش فایل

پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد
كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی76 ص. دسامبر 18, 2015 0. فهرست مطالب عنوانصفحه
فهرست ...

شکوفه باران

بازدید از این مطلب : 76 ..... -پایان نامه بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر صفات
اقتصادی گله های مرغ مادر گوشتی ... نامه بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی
واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های .... -پایان نامه بررسی عوامل موجه فشارهای عصبی و
نقش فشارهای عصبی در کارآیی مدیران ... محصولات دیگر: :-گزارش کارآموزی
دامپزشکی در روستا

علوم پزشکی – برگه 2554 – سیستم بازاریابی فایل های آریایی

پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد
كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی-- 76 ص. فهرست مطالب عنوان صفحه فهرست مطالب …

سمینار کارشناسی ارشد برق نهان نگاری دیجیتال | مارکتی - صفحه اصلی

9 ا کتبر 2016 ... مدیای دیجیتال تقریبا بدون هیچ خطا و تداخلی درشبکه های کامپیوتر قابل دسترسی
... تحقیق در مورد الیاف ابریشم · پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر
افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی76 ص ...

دانلود فایل های دانشجویی تی وی 28

پایان نامه سنجش و طبقه¬بندی تامین¬کنندگان قطعات خودرو با استفاده از ...... بررسی
اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی.

صدف فایل | sadaf file | صفحه 29401

21 سپتامبر 2016 ... پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد
كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی76 ص. توسط : adminدر: سپتامبر 21, ...

fulltext.blogsky.com

انجام پایان نامه پروپوزال مقاله علوم دامی انتخاب موضوع فرمت فرم ارسالی به ایمیل ....
نر بومی فارس اثرات افزایش سطح سلنیوم و ویتامین E تزریقی در اواخر آبستنی بر
... برگ آلوئه ورا بر پاسخ های ایمنی در جوجه های گوشتی بررسی اثرات اسانس گیاهان
...... در مراحل مختلف رشد ترکیبات ضد تغذیه ای و بخشهای مختلف پروتئین دانه های ...

مطالب لیورپول - جدیدترین و آخرین مطالب لیورپول - hol.es

پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد
كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی-- 76 ص ... تعداد بسیار دانشکاه های کشور مایه شده که
انگیزه برای ادامه تحصیل دانشجویان بسیار کم شود و این نا امیدی از آینده شغلی میل و
رغبت ...

پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ...

پایان نامه دامپزشکی : بررسی اثر ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد
كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی-- 76 ص. فهرست مطالب عنوان صفحه فهرست مطالب …

ایران دانشجو - صفحه 652

26 آگوست 2016 ... رسول اکرم(ص): ..... میزان اثر پیشگیری كننده واكسن یك بیماری ، از مقایسه تعداد ....
در نتیجه بررسی كارایی و ارایه راهكار برای استفاده بهینه از منابع موجود ..... در این
پایان نامه سعی شده است كه از جدیدترین روش درمانی vur یعنی درمان ...... بررسی اثر
ویتامین A بر افزایش كارآیی واكسن ضد كوكسیدیوز در جوجه های گوشتی.طرح کاملا لایه باز و برش خورده طبیعت ، گل ، منظره ،پروانه ، درخت ، نرده ، سبزه

طرح توجيهی ، توليد پماد كاپسيكوم و قرص آنتوم

فایل فلش فارسی Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 8.0 3G PMT5487_3G

آموزش نایاب فلش تبلت های Archos (آموزش ویدئویی همراه با فایلها و درایورها)

تحليلي بر شوراي قانون اساسي فرانسه

گزارش تخصصی چگونگی پرورش تفکر خلاق و روحیه ی نو آور در دانش آموزان

دانلود فیلم اموزشی وارد کردن مختصات جغرافیایی از اکسل به google earth و Arc Gis

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکت دو ضرب وزنه برداری

تحقیق درباره حكم دادگاه