دانلود فایل


پاورپوینت حفاظت و ایمنی در کارگاه ساختمانی(HSE) - دانلود فایلدانلود فایل دانلود فایل پاورپوینت حفاظت و ایمنی در کارگاه ساختمانی(HSE),در حجم 42 اسلایدقابل ویرایش,همراه با یک هدیه ویژه.

دانلود فایل پاورپوینت حفاظت و ایمنی در کارگاه ساختمانی(HSE) فایل پاورپوینت حفاظت و ایمنی در کارگاه ساختمانی(HSE)،در حجم 42 اسلایدقابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.


بخشی از متن:
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺟﺪي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮددوﻣﺴﻠﻤﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد.
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻛﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﺧﻄﺮات زﻳـﺎدي ﻛـﻪ در آن وﺟﻮد دارد از ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﺤﺴـﻮب ﺷـﺪه و ﻫﻤـﻪ ﺳـﺎﻟﻪ ﺣـﻮادث زﻳـﺎدي را دراﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺷﺎﻫﺪ . ﻧﻮع ﺣﻮادﺛﻲ ﻛﻪ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧـﺪد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺪﻳﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻮت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ فعالیتها اشاره نمود:
-ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﺎﺧت و راهسازیƒ
-ﻛﺎر ﺑﺎدارﺑﺴﺘﻬﺎ -ƒ ﻛﺎر ﺑﺎﻧﺮدﺑﺎﻧﻬﺎ - ﺗﺨﺮﻳﺐ گودبرداری - بتن رﻳﺰي ﺟﻮﺷﻜﺎري ƒ
-کار درارﺗﻔﺎع ƒ- ﺗﻮﻧﻞ -ƒ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه - رنگ آﻣﻴﺰي
و...


فهرست مطالب:
ﻣﻘﺪﻣﻪ
حادثه
حادثه ناشی از کار
نمودارهای آماری حوادث ساختمانی
HSEتعریف
مدیریت ایمنی
دلایل بالا بودن آمار صدمات و جراحات در صنعت ساخت
عوامل وقوع حادثه
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺧﻄﺮ در ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
1:تجهیز نامناسب کارگاه
2:محصور ننمودن کارگاه
3:عدم استفاده از راهرو سر پوشیده
4:عدم محافظت از پرتگاهها
5:عدم رعایت حریم خطوط برق
6: سیم کشی های موقت
7:سیم اتصال به زمین
8: سقوط بالابر ها
9: استفاده از داربست و جایگاه کار نامناسب
10: سقوط از ایرانیت های نورگیر
منابع


این فایل با فرمت پاورپوینت در 42 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


هدیه محصول:
فایل پاورپوینت ايمني در كارگاه(25 اسلاید)


دانلود پاورپوینت حفاظت و ایمنی در کارگاه ساختمانی


حوادث ساختمانی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ایمنی و بهداشت کار - ایمنی وحفاظت فنی

اصولاً ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت صنعتی رشته وسیع و گستردهای است که تحت
عنوان(حفاظت صنعتی) به مجموعه تدابیر، اصول و مقرراتی گفته میشود که با به کار
... این وسایل مهمترین وسایل پیشگیری بوده که به چراغهای چشمکزن و آژیر متصلاند.
ایمنی ساختمان: شرایط کارگاه: استاندارد وسعت کارگاه برای هر فرد کارگر12 متر
مکعب ...

آيين نامه علائم ايمني در كارگاه ها

رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. رﻋﺎﻳﺖ. اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ،. اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮان
و ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي. آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ و در را. ﻫﺒﺮي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ، ﺻﻴﺎﻧﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ آﻧﺎن
ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه. اي. دارد. ﻟﺬا ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﻳﺪ آﮔﺎﻫﻲ و درك ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ
و اﻳﻤﻨﻲ. ﻛﺎر و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﮔﻮار ﻣﺘﺮﺗﺐ. ﺑﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻬﻞ. اﻧﮕﺎري و ﻧﻘﺾ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي. اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
.

ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ

5 مارس 2015 ... ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ. ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﺩ . ﻣﺎﺩﻩ. 5. -
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺯﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ. ﺯﻣﻴﻦ(ﺍﺭﺗﻴﻨﮓ) ﻣﺼﻮﺏ
ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻌﺘﺒﺮﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﺎ ﻣﻠﻲ ﺍﺟﺮﺍء ﮔﺮﺩﺩ . ﻣﺎﺩﻩ. 6. - ﻧﺼﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻛﻠﻴﻪ
ﻋﻼﺋﻢ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻠﻲ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ( ﻣﺒﺤﺚ.

کتابخانه مجازی HSE - آیین نامه ها و مقررات ایمنی

کتابخانه مجازی HSE - آیین نامه ها و مقررات ایمنی - - کتابخانه مجازی HSE. ... برای
عضویت در کانال HSE کلیک کنید ( [email protected]) ... به منظور تامین و ارتقاء سطح
ایمنی و حفاظت نیروی کار و همچنین صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور و ایمن
سازی محیط کارگاه ها و پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی مقررات
این ...

ایمنی - مهندسی عمران راه و ساختمان - بلاگفا

حفاظت و ایمنی درکارگاههای ساختمانی. نقل قول: در هنگام برپایی یک کارگاه ساختمانی
و اجرای عملیات عمرانی توجه به مسایل ایمنی و آیین نامه های حفاظتی موجود از موارد خیلی
مهمه و اکثر فجایع و ضررهای جبران ناپذیر رخ داده در اثر ناآشنا بودن مهندسین ناظر و
مجری با این قوانین و مقررات هاست و در صورت اطلاع و بکارگیری از این قوانین و آیین
...

اصول ایمنی در آزمایشگاهها

اصول کلی ایمنی در آزمایشگاهها: خوردن و آشامیدن در آزمایشگاه ممنوع است; سیگار
کشیدن ممنوع; آرایش کردن ممنوع; کار کردن به تنهایی در آزمایشگاه ممنوع; از وسایل
حفاظت فردی مناسب استفاده شود. ... میزهای عسلی به دور از مسیر عبور و مرور; استفاده
از سیستمهای گرمایش و سرمایشی مناسب; رعایت اصول ایمنی ساختمان. 13. ***** *** **
- ****** ...

پاورپوینت سلامت و ایمنی و محیط زیست HSE - تحقیق مقاله پروژه - دانلود

پاورپوینت سلامت و ایمنی و محیط زیست (HSE) توضیحات:فایل پاورپوینت سلامت و
ایمنی و محیط زیست (HSE)،در حجم 83 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از متن:HSE مخفف
سه کلمه بهداشت (Health )، ايمنی (Safety ) و محيط زيست (Environment ) می باشد.در
حقیقت HSE تقدم انسان محوری بر تولید محوری است.جنبه‌های پیشگیرانه HSE خیلی
...

ایمنی - مهندسی عمران راه و ساختمان - بلاگفا

حفاظت و ایمنی درکارگاههای ساختمانی. نقل قول: در هنگام برپایی یک کارگاه ساختمانی
و اجرای عملیات عمرانی توجه به مسایل ایمنی و آیین نامه های حفاظتی موجود از موارد خیلی
مهمه و اکثر فجایع و ضررهای جبران ناپذیر رخ داده در اثر ناآشنا بودن مهندسین ناظر و
مجری با این قوانین و مقررات هاست و در صورت اطلاع و بکارگیری از این قوانین و آیین
...

ایمنی-بهداشت -محیط زیست - اصول ایمنی در كارگاه های ساختمانی

9 ژوئن 2010 ... در این مقاله به مسایل ایمنی كارگران،نكات ایمنی حین كار در كارگاه ها،عوارض ناشی از
كار،عملیات حفاری،حفرچاه،وسایل حفاظت فردی،ایمنی عملیات گودبرداری،داربست ها،
نردبان ها،بالابرها و نكات ایمنی كار فضاهای تاسیساتی پرداحته شده است. 1-حفاظت و
ایمنی كارگران و كاركنان: كلیه كارگران و كاركنان كارگاه ها باید با توجه ...

دانلود فایل : پاورپوینت حفاظت و ایمنی در کارگاه ساختمانی(HSE ...

23 نوامبر 2017 ... توضیحات:فایل پاورپوینت حفاظت و ایمنی در کارگاه ساختمانی(HSE)،در حجم ۴۲
اسلایدقابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي
درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺟﺪي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮددوﻣﺴﻠﻤﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد. ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻛﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي ...

ایمنی در ساختمان - ppt90.ir

ایمنی در ساختمان : بخش های مختلف این پاورپوینت: بخش اول:بهینه سازی مصرف سوخت
درساختمان ها- بخش دوم: عملیات ساختمانی و رعایت نکات ایمنی.

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺍﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی و ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻨﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ. ﺧﻄﺮﺍﺕ
ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ، وﺳﺎﯾﻞ و ﻧﯿﺮوی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺮﺍی ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﻣﺤﻞ. ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻻﺕ. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﻠﯿﻤﯽ، ﺣﺮﯾﻖ، ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ و ﻏﯿﺮﻩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ. ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺮﺍی ﺳﮑﻮﻧﺖ، ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ، ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ، وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ و.

کارنامه همایش اول | پایگاه رسمی اطلاع رسانی دبیرخانه علمی مدیریت و ...

-ایمنی ساخت – حفاظت محیط زیست در پروژه های ساختمانی بزرگ – بهداشت محیط در
پروژه های ساخت. * HSE در صنایع معدنی : – ایمنی در صنایع استخراجی و فرآوری کانی
.... و بصورت سالانه با برگزاری همایش¬های علمی، نشست¬ها و کارگاه¬های تخصصی،
تدوین کتب فنی و نشریات علمی آموزشی، نسبت به ترویج و توسعه HSEاقدام خواهد
نمود.

دانلود فایل : پاورپوینت حفاظت و ایمنی در کارگاه ساختمانی(HSE ...

23 نوامبر 2017 ... توضیحات:فایل پاورپوینت حفاظت و ایمنی در کارگاه ساختمانی(HSE)،در حجم ۴۲
اسلایدقابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي
درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺟﺪي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮددوﻣﺴﻠﻤﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد. ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻛﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي ...

ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

32. ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻮد ﺑﺮداري. ، ﺗﺨﺮﯾﺐ و. ﻓﻀﺎ. ﻫﺎي ﻣﺤﺪود. 33. ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺮژي
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. 34. ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮﯾﻖ. 36. ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮا. ﻂﯾ. ﯽﻤﻨﯾا. و ﺑﻬﺪاﺷﺖ. ﮐﺎر در ﮐﺎرﮔﺎه. 39. ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ
ﻫﺎ. ي. ﻫﺸﺪار ... ﺣﻔﺎﻇﺖ. ﻓﻨﯽ. و. ﺑﮭﺪاﺷﺖ. ﮐﺎر. ٥. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ. (. HSE-MS.
) 58. اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. HSE-MS. 60. ﻣﺪل. HSE- MS. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران. 62. ﮔﺎم. ﻫﺎي ﻣﺪل. ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ.

ایمنی - HSEQ

گردآورنده و تدوینگر کتاب قوانین و مقررات ایمنی در پروژه‌های اجرایی – نشر مناقصه
مزایده; برگزارکننده کارگاه های آموزشی و سمینارهای تخصصی متعدد در ایمنی / HSE در
صنعت ساختمان; عضو کمیته بازنگری و تدوین آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی
– شورایعالی حفاظت فنی- وزارت کار; دارای پروانه صلاحیت مشاور حفاظت فنی در ...

ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

32. ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻮد ﺑﺮداري. ، ﺗﺨﺮﯾﺐ و. ﻓﻀﺎ. ﻫﺎي ﻣﺤﺪود. 33. ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺮژي
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. 34. ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮﯾﻖ. 36. ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮا. ﻂﯾ. ﯽﻤﻨﯾا. و ﺑﻬﺪاﺷﺖ. ﮐﺎر در ﮐﺎرﮔﺎه. 39. ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ
ﻫﺎ. ي. ﻫﺸﺪار ... ﺣﻔﺎﻇﺖ. ﻓﻨﯽ. و. ﺑﮭﺪاﺷﺖ. ﮐﺎر. ٥. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ. (. HSE-MS.
) 58. اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. HSE-MS. 60. ﻣﺪل. HSE- MS. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران. 62. ﮔﺎم. ﻫﺎي ﻣﺪل. ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ.

آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻘﺮرات

ﺑــﻪ. ﻣﺴـــﺎﻳﻞ. اﻳﻤﻨـــﻲ،. ﺑﻬﺪاﺷـــﺖ. و. ﻣﺤـــﻴﻂ. زﻳﺴـــﺖ. (. HSE. در). ﻛﺎرﮔــﺎه. ﻫــﺎي. ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ. ﻋــﻼوه.
ﺑــﺮ. ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮي. از. ﺣــﻮادث. و. ﺑﻴﻤــﺎري. ﻫــﺎي. ﺷــﻐﻠﻲ،. ﺑــﻪ. دﺳــﺘﺎوردﻫﺎي. ﻣﻬــﻢ. دﻳﮕــﺮي. ﻫﻤﭽﻮن.
اﻓﺰاﻳﺶ. ﺑﻬـﺮه. وري،. ﺗـﺄﻣﻴﻦ. آﺳـﺎﻳﺶ. ﺧـﺎﻃﺮ،. ﻛـﺎﻫﺶ. رﻳﺴــﻚ،. ﺑــﺎﻻ. ﺑــﺮدن. ﻛﻴﻔﻴــﺖ. و. ﻛــﺎﻫﺶ. اﺛــﺮات.
ﻣﺨــﺮب. زﻳﺴﺖ. ﻣﺤﻴﻄﻲ. ﻣﻲ. ﺗﻮان. ﻧﺎﻳﻞ. آﻣﺪ . آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻴﺶ.

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ HSE ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﺍﺭﺍﺋ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﻳﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻯ HSE ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ ﻭ
ﮔﺎﺯ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺣﻮﺯﻩ. ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ... ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺣﺮﻳﻖ. ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﺣﻔﺎﻅ
ﺍﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈــﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ. ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺟﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﺗﺶ. ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﻣﻰ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ.
ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ: ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻯ ﻛﺪﻫﺎ، ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ .... ﺗﺠﻬﻴــﺰﺍﺕ ﺍﻳﻤﻨــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺳــﺎﺯﻯ ﻭ.

دانلود جزوه ایمنی و حفاظت کارگاه - فایل سیویل

4 آوريل 2015 ... پیشنهاد: دانلود مقاله مواد روان کننده بتن · دانلود آیین نامه علائم ایمنی در کارگاه ها ·
دانلود جدیدترین و آخرین مباحث مقررات ملی ساختمان ایران · دانلود آیین نامه حفاظت و
بهداشت عمومی در کارگاه · دانلود جزوه ایمنی کار با جرثقیل برای HSE · دانلود کلیه
کتاب های فنی و حرفه ای رشته ساختمان سال 94 ...

دستورالعمل ایمنی داربست :: HSE

5 مه 2016 ... دستورالعمل ایمنی داربست Scaffolding safety instructions افتادن و سقوط افراد یا
اجسام از روی داربست از عوامل اصلی و حادثه ساز در صنایع ساختمانی و در حال ساخت و
ساز است. گاهی خود داربست ...

بهداشت حرفه ای

بهداشت حرفه ای - بزرگترین پایگاه بهداشت حرفه ای در آینده ای بسیار نزدیک ... -
بهداشت حرفه ای.

دانلود فایل : پاورپوینت حفاظت و ایمنی در کارگاه ساختمانی(HSE ...

23 نوامبر 2017 ... توضیحات:فایل پاورپوینت حفاظت و ایمنی در کارگاه ساختمانی(HSE)،در حجم ۴۲
اسلایدقابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي
درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺟﺪي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮددوﻣﺴﻠﻤﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد. ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻛﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي ...

رزومه مهندس علوی - پژوهشکده مجازی HSE

دانشكده حفاظت و بهداشت كار. ایران ... 10. اداره لجستیک ستاد مشترک سپاه پاسداران.
مهندس مشاور در کارگروه ایمنی. 80. کنون. 11. کمیته عالی حفاظت مجری طرح فرودگاه
بین المللی امام خمینی. مشاور ایمنی. 80. 83 .... آینده پژوهی و پیش بینی در مدیریت
ساختار یافته HSE – مقاله برگزیده اولین همایش ملی ایمنی در کارگاه های ساختمانی
1387.

دانلود جزوه ایمنی و حفاظت کارگاه - فایل سیویل

4 آوريل 2015 ... پیشنهاد: دانلود مقاله مواد روان کننده بتن · دانلود آیین نامه علائم ایمنی در کارگاه ها ·
دانلود جدیدترین و آخرین مباحث مقررات ملی ساختمان ایران · دانلود آیین نامه حفاظت و
بهداشت عمومی در کارگاه · دانلود جزوه ایمنی کار با جرثقیل برای HSE · دانلود کلیه
کتاب های فنی و حرفه ای رشته ساختمان سال 94 ...

تجزيه و تحليل ريسک هاي ايمني پروژه های ساختمانی با استفاده از روش ...

بنابراین، شناسایي و ارزیابي. خطرات و ریسک ها یک گام ضروري در این صنعت بوده و
تجزیه و تحلیل ایمني یک اقدام مؤثر و فعال براي شناسایي، ارزیابي ... در روش AHP،
از روش یکپارچه. AHP-DEA براى ارزیابی ایمنی در کارگاه هاى ساختمانی استفاده ...
آموزش ناکافی و استفاده نکردن از روش هاى متعارف حفاظت از سقوط. اشاره کرد ]20[. 3. -1
.

ایمنی - HSEQ

گردآورنده و تدوینگر کتاب قوانین و مقررات ایمنی در پروژه‌های اجرایی – نشر مناقصه
مزایده; برگزارکننده کارگاه های آموزشی و سمینارهای تخصصی متعدد در ایمنی / HSE در
صنعت ساختمان; عضو کمیته بازنگری و تدوین آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی
– شورایعالی حفاظت فنی- وزارت کار; دارای پروانه صلاحیت مشاور حفاظت فنی در ...

ایمنی در ساختمان

فهرست راهنمای مباحث تاسیساتی ساختمان; رعایت مقررات و مطالب مندرج در راهنمای
مباحث تاسیساتی (مكانیكی و الكتریكی) در طرح و اجراء و نظارت ضروری و براساس
مصوبات لازم الاجراء می باشد . - مبحث ۱۲ : ایمنی و حفاظت كار در حین اجراء - مبحث ۱۴ :
تاسیسات گرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوع - مبحث ۱۶ : تاسیسات بهداشتی - مبحث
۱۸ ...

عدم رعايت مقررات ايمني توسط كارفرمايان؛ مسئوليت مهندسان ناظر ...

شما اینجا هستید: مهندسی زلزله و عمران > مهندسی عمران > سازمان نظام مهندسی > عدم رعايت
مقررات ايمني توسط كارفرمايان؛ مسئوليت مهندسان ناظر، قوانين و چالشهاي موجود .... 1-
هنگام شروع عمليات ساختماني موارد ايمني و حفاظت كارگاه و كارگران را به مالك تذكر
كتبي داده و از مالك تعهد كتبي ( ترجيحاً ثبتي ) بگيريد و در صورتيكه كارفرما
بدون ...

مقررات استفاده از وسایل حفاظت فردی - ایمنی، بهداشت و محیط زیست ...

منظور از تهیه این مقررات، استفاده مناسب و یکسان کلیه کارکنان کارگاههای شرکت و
کارکنان پیمانکار از وسایل حفاظت فردی با توجه به شرایط اقلیمی کار می باشد و
رعایت آن توسط کلیه پرسنل شرکت بلندپایه و کارکنان پیمانکاران لازم الاجرا می
باشد. · کلیه مدیران کارگاه ها بایستی نسبت به استفاده از وسایل حفاظت فردی
توسط ...

تعريف ايمني

تعريف علمي ايمني: ميزان درجه دور بودن از خطرات. 4. تفاوت Hazard و Danger:
Hazard. شرايطي را كه داراي پتانسيل رساندن آسيب به كاركنان، تجهيزات و ساختمان ها،
از بين ... حفاظ گذاري ماشين آلات; حفاظت در برابر آتش سوزي و انفجار; به كار گيري
روش هاي درست انجام كار; استفاده از وسايل حفاظت فردي; استفاده از ابزار هاي مناسب;
آموزش ...

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺍﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰی و ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻨﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ. ﺧﻄﺮﺍﺕ
ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ، وﺳﺎﯾﻞ و ﻧﯿﺮوی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺮﺍی ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﻣﺤﻞ. ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ، ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺁﻻﺕ. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﻠﯿﻤﯽ، ﺣﺮﯾﻖ، ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ و ﻏﯿﺮﻩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ. ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻬﯿﻼﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺮﺍی ﺳﮑﻮﻧﺖ، ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ، ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ، وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ و.

HSE

آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاه‌ها, 1. موسسه كار و امور اجتماعي. آيين نامه و
مقررات حفاظتي ساختمان كارگاه‌ها, 2. موسسه كار و امور اجتماعي. آيين نامه حفاظتي
وسايل حمل و نقل و جابجا كردن مواد و اشياء در كارگاه‌ها, 3. موسسه كار و امور اجتماعي. آيين
نامه علائم ايمني در كارگاه ها, 4. موسسه كار و امور اجتماعي. آيين نامه كميته حفاظت فني و
بهداشت ...

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ در ﻛﺎرﮔﺎه - سازمان نوسازی مدارس

2 فوریه 2012 ... ﺣﻔﺎﻇﺖ. ﻓﺮﺩ. ﯼ. ﺭﺍ. ﺩﺭ. ﻣﻮﺭﺩ. ﺁﻥ. ﺑﻪ. ﺍﺟﺮﺍ. ﺑﺩﺭ. ﻴ. ﺎﻭﺭ .ﻢﻳ. ﻴﻧ. ﺮﻭ. ﯼ. ﺍﻧﺴﺎﻧ. ﯽ. ﺷﺎﻏﻞ. ﺩﺭ. ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ. ﯽ.
ﺑـﺎ. ﺗﻮﺟـﻪ. ﺑـﻪ. ﻴﻣﺎﻫ. ﺖ. ﮐﺎﺭ. ﻭ. ﺧﻄﺮﺍﺕ. ﻣﻮﺟﻮﺩ. ﺑﻪ. ﻣﺮﺍﺗﺐ. ﻴﺑ. ﺸﺘﺮ. ﺍﺯ. ﮐﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ. ﯼ. ﻴﺗﻮﻟ. ﺪ. ﯼ. ﺛﺎﺑﺖ. ﺎﺯﻴﻧ. ﺑﻪ
. ﺣﻤﺎ. ﺖﻳ. ﻭ. ﻧﻈﺎﺭﺕ. ﺩﺍﺭﺩ . ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻮﺳـﺎﺯﻱ، ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻭ ﺗﺠﻬﻴـﺰ ﻣـﺪﺍﺭﺱ ﻛـﺸﻮﺭ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻣﺘـﻮﻟﻲ ﺳـﺎﺧﺖ ﻭ
ﺳـﺎﺯ ﻓـﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺷـﻲ، ﺑـﺮ ﺁﻥ ﺷـﺪ ﺗـﺎ. ﺑــﺎ ﺗﻬﻴــﻪ ﻓﺮﻣــﺖ. ﻫــﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻟــﻲ ﻭ ...

ایمنی-بهداشت -محیط زیست - اصول ایمنی در كارگاه های ساختمانی

9 ژوئن 2010 ... در این مقاله به مسایل ایمنی كارگران،نكات ایمنی حین كار در كارگاه ها،عوارض ناشی از
كار،عملیات حفاری،حفرچاه،وسایل حفاظت فردی،ایمنی عملیات گودبرداری،داربست ها،
نردبان ها،بالابرها و نكات ایمنی كار فضاهای تاسیساتی پرداحته شده است. 1-حفاظت و
ایمنی كارگران و كاركنان: كلیه كارگران و كاركنان كارگاه ها باید با توجه ...

دانلود جزوه ایمنی و حفاظت کارگاه - فایل سیویل

4 آوريل 2015 ... پیشنهاد: دانلود مقاله مواد روان کننده بتن · دانلود آیین نامه علائم ایمنی در کارگاه ها ·
دانلود جدیدترین و آخرین مباحث مقررات ملی ساختمان ایران · دانلود آیین نامه حفاظت و
بهداشت عمومی در کارگاه · دانلود جزوه ایمنی کار با جرثقیل برای HSE · دانلود کلیه
کتاب های فنی و حرفه ای رشته ساختمان سال 94 ...

آپارات - ایمنی در كارگاه ساختمانی

آپارات - ایمنی در كارگاه ساختمانی. ... تجهیزات ایمنی در کارگاه ساختمانی برای حفاظت
از سقوط · ایمنی درمحیط کار. 737 بازدید. -. 1 سال پیش. 3:07 ... ایمنی صنعتی و
بهداشت حرفه ای - HSE- ایمنی کار در ارتفاع · ایمنی صنعتی و بهداشت... 723 بازدید. -
. 1 سال پیش. 2:59 ...

پاورپوینت حفاظت و ایمنی کارگران درحین اجرای کار ساختمانی

13 مه 2016 ... پاورپوینت حفاظت و ایمنی کارگران درحین اجرای کار ... file1.epics.ir/page-84961.
html حفاظت و ایمنی کارگران درحین اجرای کار ساختمانی. کلیه کارگران کارگاه های
ساختمانی باید مجهز به کلاه و کفش ایمنی بوده و همچنین در صورتیکه شرایط و نوع کار
... پاورپوینت حفاظت و ایمنی کارگران درحین اجرای کار ساختمانی

ايمني و بهداشت محيط كار

ايمني، بهداشت و محيط زيست ). HSE. (. از مهمترين مسائلي است كه هرفرد در هرر سرطحي
در. محيط كار و زمدگي بايد بدان توجه ممايد و غفلت از ين بعضا صدمات و ضرايعات .....
سمي، مصب و راه امدازي سيستم تهويه موضعي يا تهويه ترقيقي، اجراي كنترل. هاي
مديريتي و تامين. وساي حفاظت فردي؛. (2. برمامه ريزي دوره هاي يموزشي را براي كاركنان
؛. (3.

مقاله :: اصول ایمنی در عملیات رنگ گاری - لباس کار محافظت

حفاظت از دستگاه تنفّسی : برای رنگها و موادشیمیایی مختلف وسایل حفاظتی ویژه ای
وجود دارد که جهت انتخاب آنها باید با کارشناس بهداشت وایمنی مشورت نمود. بهداشت
فردی ... این مایعات باید در ساختمانی مجزااز سایر ساختمانها انبار شوند یا در اتاق هایی
که به صورت ویژه و مناسب برای این مواد طراحی و ساخته شده اند ، نگهداری گردند. -
نگهداری ...

مقاله :: اصول ایمنی در عملیات رنگ گاری - لباس کار محافظت

حفاظت از دستگاه تنفّسی : برای رنگها و موادشیمیایی مختلف وسایل حفاظتی ویژه ای
وجود دارد که جهت انتخاب آنها باید با کارشناس بهداشت وایمنی مشورت نمود. بهداشت
فردی ... این مایعات باید در ساختمانی مجزااز سایر ساختمانها انبار شوند یا در اتاق هایی
که به صورت ویژه و مناسب برای این مواد طراحی و ساخته شده اند ، نگهداری گردند. -
نگهداری ...شبیه سازی سیکلو کانورتر تک فاز به تک فاز

فرم اکسل ثبت هزینه ها و درآمدهای یکساله خانواده و محاسبه سود یا زیانریاضی عمومی1(جزوه+نمونه سوالات +سوال وپاسخ آزمون های میانترم و پایانترم دانشگاه های صنعتی اصفهان و علم وصنعت)