دانلود فایل


تحقیق آماده در مورد بازگشت به خویشتن از نگاه دکتر علی شریعتی - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق آماده در مورد بازگشت به خویشتن از نگاه دکتر علی شریعتی با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 9 صفحه آماده چاپ و تحویل می با

دانلود فایل تحقیق آماده در مورد بازگشت به خویشتن از نگاه دکتر علی شریعتی
عنوان : بازگشت به خویشتن از نگاه دکتر علی شریعتی
فرمت : doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 9 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چکیده 3
مقدمه 3
نگاه دکتر شریعتی درباره بازگشتبه خویشتن 4
به کدام خویشتن قرار است برگردیم ؟ 5
بازگشت به خویشتن بالفعل و موجود 6
خویشتن بالفعل و فرهنگ اسلامی 7
نتیجه گیری 8
منابع 9چکیده :
دکتر شریعتی در کتاب بازگشت به خوبیشتن به جایگاه انسان شرقی در دیدگاه غرب می پردازد و با نقل قول از ارنست رنان می گوید غرب نژاد کارفرما و شرق نژاد عمله است. همچنین به نقل از زیگفرید میگوید غربی مغز صنعتی و اداری و تمدن ساز دارد اما شرقی مغز احساسی و عاطفی متوسط و از اندیشیدن و نظام و نتیجه گیری امروزه عاجز است. در چنین شرایطی شریعتی می گوید ما باید به خویشتن بازگردیم.
مقدمه :
دکتر شریعتی در کتاب بازگشت به خوبیشتن به جایگاه انسان شرقی در دیدگاه غرب می پردازد و با نقل قول از ارنست رنان می گوید غرب نژاد کارفرما و شرق نژاد عمله است. همچنین به نقل از زیگفرید میگوید غربی مغز صنعتی و اداری و تمدن ساز دارد اما شرقی مغز احساسی و عاطفی متوسط و از اندیشیدن و نظام و نتیجه گیری امروزه عاجز است. در چنین شرایطی شریعتی می گوید ما باید به خویشتن بازگردیم.
ایشان می گوید همه کوشش دو قرن اخیر غرب صرف ایجاد ایمان به غرب و بی ایمانی به خویش شده است . این است که اقای موریس تورز می گوید در افریقا ملت الجزایر وجود ندارد بلکه ملتی در حال شدن است برای اینکه می خواهد تمدن بزرگ شمال افریقا را که در چندین قرن پیش بزرگترین فیلسوف و جامعه شناس جهان و بنیانگذار جامعه شناسی ( منظور ابن خلدون است)در انجا بوده است را نادیده انگارد. این است که غرب کاری کرد که در همین جامعه خودمان می بینیم به ادمی می گویند متمدن که مصرفش بالا رفته است نه شعورش. لذا اگر مصرف ناخن مصنوعی یا استفاد از لوازم ارایش نسبت به قبل بیشتر شده است, این یعنی متمدنتر شده ایم. حال آنکه کسی باید در مقابل بگوید آیا آن مادرهایی که ستارخان ها ودیگران را در دامن خود می پروردند و حنا به سرشان می زدند , متمدن نبودند.

منابع :
کتاب بازگشت به خویشتن دکتر شریعتی
سایت اینترنتی :http://www1.jamejamonline.ir/


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیق آماده


بازگشت به خویشتن از نگاه دکتر علی شریعتی


فایل تحقیقبازگشت


بازگشت به


به خویشتن


خویشتن


خویشتن از


از نگاه


نگاه


نگاه دکتر


دکت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق آماده در مورد بازگشت به خویشتن از نگاه دکتر علی شریعتی ...

9 نوامبر 2017 ... عنوان : بازگشت به خویشتن از نگاه دکتر علی شریعتی
فرمت : doc – ورد ۲۰۰۳ ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : ۹ صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد ...

داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ

ﺳﻔﺎرت ﺑﻠﮋﻳﮏ در ﭘﺎرﻳﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﭘﻠﯿﺲ و دﺳﺘﮕﯿﺮي ﻋﺪه زﻳﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻲ.
ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺷﺪ. دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﻲ او، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺧﺮاج وي ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﺿﻲ ...
ﻳﻮﻧﯿﻮرﺳﯿﺘﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ او ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﻣﺮز.
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺎواک دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ. ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ اﻧﻘﻼب. ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻋﺒﺎرت «ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ اﻧﻘﻼب» از
طﺮف ...

PDF: دکتر علی شریعتی | TG ON

27 نوامبر 2017 ... TG ON ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ داﻧﻠﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ~ TG ON ~. ﺗﺤﻘﯿﻖ در
ﻣﻮرد دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ 35 ص. دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: وورد. ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ: doc. (ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و آﻣﺎده ﭘﺮﯾﻨﺖ). ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﻪ:
36 ﺻﻔﺤﻪ. ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺘﻦ. :doc. 29 ﺧﺮداد ﺳﺎﻟﺮوز درﮔﺬﺷﺖ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻪ ﭘﺎس ﺧﺪﻣﺎت ارزﻧﺪه او ﺑﻪ ﻧﺴﻞ. ﺟﻮان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﺛﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی او ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺘﺎد ﺷﻬﯿﺪ ...

مقاله بازگشت به خویشتن از نگاه دکتر علی شریعتی

فهرست مطالب بازگشت به خویشتن از نگاه دکتر علی شریعتی.. 2 چکیده :2 نکات
کلیدی :2 مقدمه :3 نگاه دکتر شریعتی درباره بازگشتبه خویشتن.. 4 به کدام
خویشتن قرار است برگردیم ؟5 بازگشت به خویشتن بالفعل و موجود. 7 خویشتن
بالفعل و فرهنگ اسلامی.. 8 نتیجه گیری :10 منابع :12 …,مقاله بازگشت به خویشتن
از نگاه دکتر ...

زن در چشم و دل محمد - Ali Shariati علی شریعتی

اما، چنین روشی، به همان‌اندازه كه به كار تبلیغات و هیاهو و هوچیگری می‌آید ،برای علم و
تحقیق زیان آور است و چشم محقق را از دیدن دقیق واقعیت نابینا می‌سازد. ... كه آنرا
شگفت آور و باور نكردنی می‌یابیم روشن می گردد و ذهن امروزین ما را برای فهم درست
واقعیت كه در گذشته روح و معنایی دیگر داشته است آماده می‌كند و آن مسألۀ «تعدد زوجات»
در زندگی ...

تحقیق در مورد نقشه خانم دكتر حافظ

دانلود کتاب داستانی و جذاب بهترین قصه ها و افسانه های دنیا · تحقیق آماده در مورد
بازگشت به خویشتن از نگاه دکتر علی شریعتی · سد و نیروهای وارد بر آن · دانلود
پاورپوینت چیدمان ماشین آلات و تجهیزات کارخانه LAYOUT · دانلود پروژه تاسيس
آموزشگاه (پروژه حسابداري) · دانلود تحقیق در مورد ملاحظات دندانپزشکی در بیماران
سیستمیک

فایل word مقاله دکتر علی شریعتی - فایل ورد

4 سپتامبر 2017 ... فایل word مقاله دکتر علی شریعتی دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در
microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است .... عده یی از سکولار ها و بی دین ها هم
به دلیل اینکه شریعتی نگاه انتقادی نسبت به مارکسیسم و علم گرایی و ملی گرایی
افراطی و خیال پردازی ها داشت، او را مورد لعن و نفرین با ادبیات علمی و ...

زن در چشم و دل محمد - Ali Shariati علی شریعتی

اما، چنین روشی، به همان‌اندازه كه به كار تبلیغات و هیاهو و هوچیگری می‌آید ،برای علم و
تحقیق زیان آور است و چشم محقق را از دیدن دقیق واقعیت نابینا می‌سازد. ... كه آنرا
شگفت آور و باور نكردنی می‌یابیم روشن می گردد و ذهن امروزین ما را برای فهم درست
واقعیت كه در گذشته روح و معنایی دیگر داشته است آماده می‌كند و آن مسألۀ «تعدد زوجات»
در زندگی ...

PDF: زندگی و آثار دکتر علی شریعتی |4930| مقاله

6 روز پیش ... (ﻣﻘﺎﻟﻪ) آﺛﺎر دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. > 4930- «. ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ 11
ص. دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: وورد. ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ: doc . (ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و آﻣﺎده ﭘﺮﯾﻨﺖ). ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﻪ: 11 ﺻﻔﺤﻪ. ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺘﻦ. :
doc. زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ. ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت: دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در دوم آذر ﻣﺎه ﺳﺎل ﻫﺰار و
ﺳﯿﺼﺪ و دوازده در روﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﮏ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺳﺒﺰوار ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ. ﭘﺪرش. ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ...

تازه‌های نشر – سایت دکتر علی شریعتی

ترجمه عربى كتاب “كوير” اثر ماندگار دکتر علی شریعتی در جهان عرب منتشر شد.
علىرغم ترجمه اکثر آثار دکتر شریعتی به زبان عربی نوشته‌های کویریاتی او تا
کنون در اختیار مخاطبان عرب زبان قرار نگرفته بوده‌است. جهان عرب از دهه شصت با
آثاری چون تشیع علوی و صفوی، بازگشت به خویشتن ، حج ، تاریخ تمدن و غیره آشنا
بوده و با ...

علی شریعتی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حدود نیمه شب، علی فکوهی و ناهید به خانهٔ خودشان می‌روند و با نسرین قرار می‌گذارند که
فردا صبح آماده باشند تا به اتفاق هم به بدرقه دوستشان بروند. دکتر هم به اتاق خوابی
که، در طبقهٔ پایین قرارداشته است می‌رود که بخوابد بعداز مدتی دکتر به سارا می‌گوید،
لیوان آبی برایش ببرد. سارا آب را می‌برد و پس از گذشت مدتی باز بچه‌ها را صدا می‌زند ...

رویکرد تلفیقی به فرهنگ ایران: بازخوانی اندیشه های سروش، شریعتی ...

در این مقاله با در نظر گرفتن ماهیت سه گانه فرهنگ ایران (فرهنگ ایرانی، اسلامی و غرب
) با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و بازخوانی آرای سروش، شریعتی و رجایی که
به این سه وجه قائل هستند، پرداخته می شود تا در ارائه رویکرد تلفیقی متوازن به
فرهنگ ایران، مورد استفاده قرار گیرند. دیدگاه شریعتی تأکید بر شناخت آگاهی بخش
از ...

PDF: زندگی و آثار دکتر علی شریعتی |4930| مقاله

6 روز پیش ... (ﻣﻘﺎﻟﻪ) آﺛﺎر دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. > 4930- «. ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ 11
ص. دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: وورد. ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ: doc . (ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ و آﻣﺎده ﭘﺮﯾﻨﺖ). ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﻪ: 11 ﺻﻔﺤﻪ. ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺘﻦ. :
doc. زﻧﺪﮔﯽ و آﺛﺎر دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ. ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺎدت: دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در دوم آذر ﻣﺎه ﺳﺎل ﻫﺰار و
ﺳﯿﺼﺪ و دوازده در روﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﮏ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺳﺒﺰوار ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ. ﭘﺪرش. ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ...

مظلومــیت شریــــعتی / گفت و گو با عماد افروغ - پهلوی ها | موسسه ...

پس از مدتی او به همراه خانواده و سه فرزندش به ایران بازگشت و در مرز بازرگان
توسطمأموران ساواک دستگیر شد. اوایل شهریور 1343، دکتر علی شریعتی از زندان آزاد
شد. از اواخر سال 50 تا آبان 51، کار وی در حسینیه ارشاد سرعت غریبی پیدا کرد، به
طوری که برای انجامسخنرانی هایش فرصت تحقیق قبلی را نداشت و بیشتر از حافظه
اش کمک می ...

مارکس و تفکر مارکسیسم |3400| ادیکوشاپ

«بازگشت به خویشتن»، اثر دکتر علی شریعتی. از دید یک جامعه شناس اسلامی، به
نقد و بررسی مکاتب و جوامع غربی پرداخته است. «مارکس و مارکسیسم»، اثر چارلز
رایت میلز، ترجمه محمد رفیعی مهر … کلیک برای دانلود ... دانلود مقاله در مورد
مارکسیسم; مارکس و تفکر مارکسیسم; مارکسیسم; دانلود مقاله با موضوع مارکس;
افکار مارکس ...

مارکس و تفکر مارکسیسم |3664| دیجیتال مقاله

14 دسامبر 2017 ... در این کتاب جامعه، نقش انسان در جامعه و نقش جامعه در انسان و فلسفه تاریخ را از دیدگاه
مارکسیسم و از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار کرفته است. «بازگشت به
خویشتن»، اثر دکتر علی شریعتی. از دید یک جامعه شناس اسلامی، به نقد و بررسی
مکاتب و جوامع غربی پرداخته است. «مارکس و مارکسیسم»، اثر چارلز رایت ...

داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ

ﺳﻔﺎرت ﺑﻠﮋﻳﮏ در ﭘﺎرﻳﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﭘﻠﯿﺲ و دﺳﺘﮕﯿﺮي ﻋﺪه زﻳﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﻲ.
ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺷﺪ. دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﻲ او، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺧﺮاج وي ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﺿﻲ ...
ﻳﻮﻧﯿﻮرﺳﯿﺘﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ او ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﻣﺮز.
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮران ﺳﺎواک دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ. ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ اﻧﻘﻼب. ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻋﺒﺎرت «ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ اﻧﻘﻼب» از
طﺮف ...

کتاب هاب دکتر علی شریعتی - زیپ فایل

5 دسامبر 2017 ... دریافت فایل دریافت_فایل. در این فایل 26 کتاب دکتر علی شریعتی در یک فایل
زیپ آماده می باشد برای دریافت شما عزیزان. فهرست نام کتاب های این مجموعه. 1 – Agar-
Pop-Va-Marx-Nabudand. 2- Akharin-Name-Shariati-Be-Pedar. 3 – علی حقیقی
گونه ای بر اساطیر. 4- مکتب وحدت و عدالت علی. 5 – بازگشت به ...

ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ و اﻟﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

ﺳـﻮم. را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ. دﻫﺪ . در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻗﺼﺪ ﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻟﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺤﻄﺎط و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑـﻪ.
ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه درﻣﺎن آن. در اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ اﺳﺖ . اﻟﻴﻨﺎﺳﻴﻮن. ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ از ﺧﻮد ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ. را. اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر
. « ﻫﮕﻞ. » وارد ﺣﻮزة ﻓﻠﺴـﻔﻪ. ﻛـﺮ .د. از ﻧﻈـﺮ. وي. ،. ذﻫﻦ. ،. ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻓﻜﺮي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﺷﻴﺎء را. ﻣﻲ. ﺳﺎزد،
اﻣﺎ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ در ﺣﻜﻢ آﻓﺮﻳﺪه ﺑﺸﺮ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ،. ﻣﺴﺘﻘﻞ از وﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ. ﻣﻲ. رﺳﻨﺪ و در ﺣﻜﻢ واﻗﻌﻴﺎﺗﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼـﻮر.

زندگی نامه دکتر علی شریعتی - آسمونی

البته استفاده آگاهانه از تجربیات مدرنیته در غرب، مورد پذیرش شریعتی قرار داشت.
شریعتی، محمدرضا حکیمی را به عنوان وصی خود جهت هرگونه دخل و تصرف در آثارش
انتخاب کرده‌است. آثار دکتر علی شریعتی : علی حقیقتی بر گونه ی اساطیر. مکتب ،
وحدت ، عدالت ، علی. آری این چنین بود برادر. بازگشت به خویشتن. فاطمه ، فاطمه است.

تحقیق آماده در مورد بازگشت به خویشتن از نگاه دکتر علی شریعتی ...

9 نوامبر 2017 ... فایل پر طرفدار و بسیار نایاب با نام تحقیق آماده در مورد بازگشت به خویشتن از نگاه
دکتر علی شریعتی که از جمله فایلهای دارای بیشترین میزان جستجو در موتورهای
جستجوگر گوگل و یاهو و بینگ می باشد و از این حیث رکورددار است، به صورت کاملا
رایگان توسط سرورهای پرقدرت سایت ما از محیط اینترنت گردآوری و ...

کتاب هاب دکتر علی شریعتی - فایل های رایگان

26 نوامبر 2017 ... در این فایل 26 کتاب دکتر علی شریعتی در یک فایل زیپ آماده می باشد برای
دریافت شما عزیزان. فهرست نام کتاب های این مجموعه. 1 – Agar-Pop-Va-Marx-
Nabudand. 2- Akharin-Name-Shariati-Be-Pedar. 3 – علی حقیقی گونه ای بر
اساطیر. 4- مکتب وحدت و عدالت علی. 5 – بازگشت به خویشتن.

مقاله بازگشت به خویشتن از نگاه دکتر علی شریعتی

فهرست مطالب بازگشت به خویشتن از نگاه دکتر علی شریعتی.. 2 چکیده :2 نکات
کلیدی :2 مقدمه :3 نگاه دکتر شریعتی درباره بازگشتبه خویشتن.. 4 به کدام
خویشتن قرار است برگردیم ؟5 بازگشت به خویشتن بالفعل و موجود. 7 خویشتن
بالفعل و فرهنگ اسلامی.. 8 نتیجه گیری :10 منابع :12 …,مقاله بازگشت به خویشتن
از نگاه دکتر ...

تفكر دکتر علي شریعتي؛ از چندرشته ای تا ميان رشته ای

21 ژوئن 2014 ... تفكر دکتر علي شریعتي؛ از چندرشته ای تا ميان رشته ای ... روشن فكری دینی ماست
که با نظر به پدیده ميان رشته ای می تواند مورد بهره برداری علمی، ... مقاله بر محور چالش
ثابت – متغير به تحليل هرمنوتيكی امكانات ميان رشته ای در روشنفكری. شریعتی می
پردازیم. نتيجه به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که ميان ...

تاریخ ایرانی - علی شریعتی به روایت مدافع و منتقد؛ ناشناخته یا به ...

18 ژوئن 2016 ... میراث دکتر شریعتی، اعم از «اجتماعیات و اسلامیات و کویریات» او، «راه سوم» او در
نقدِ «سنت و تجدد»، مبارزه او علیه زر - و – و - تزویر، به‌ ویژه مشی آگاهی‌بخش .... آیا
نگاه دکتر به اسلام یک نگاه فراگیر بود یا خیر و فقط سعی می‌کرد برای مواجهه با
ایدئولوژی چپ یک ایدئولوژی خلق کند و برهمین‌اساس هم اسلامی انقلابی به ...

تحقیق آماده در مورد بازگشت به خویشتن از نگاه دکتر علی شریعتی ...

9 نوامبر 2017 ... عنوان : بازگشت به خویشتن از نگاه دکتر علی شریعتی
فرمت : doc – ورد ۲۰۰۳ ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : ۹ صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد ...

فرازی از وصیت نامه دکتر علی شریعتی |6757| فریم

5 نوامبر 2017 ... فرازی از وصیت نامه دکتر علی شریعتی (6757):فرازی دانلود تحقیق تحقیق فرازی
وصیت نامه دکتر علی شریعتی وصیت نامه دکتر علی شریعتی فرازی وصیت نامه ... [
2017-10-24]: دانلود 10 اثر دکتر علی شریعتی دانلود 10 اثر دکتر علی شریعتی
همچون تشیع علوی علی حقیقتی بر گونه اساطیر بازگشت به خویشتن ...

شریعتی از زبان دیگران - گزیده اندیشه های معلم شهید دکتر علی شریعتی

ولی آنچه درباره دکتر باید همیشه منصفانه داوری شود نقش مؤثر او بود در بازگشت نسل
جوان به خویشتن «اسلام خویشتن » و اینکه این نسل بار دیگر مسئولیت خودش را در ...
دکتردر توسعه و تقویت شور انقلابی جامعه ما به خصوص نسل جوان تأثیر بسزایی
داشت و توانست قلب و احساس و ذهن جوان های ما را برای درک پیام های امام آماده تر وبه فهم و
...

تحقیق آماده در مورد بازگشت به خویشتن از نگاه دکتر علی شریعتی ...

9 نوامبر 2017 ... ارسال شده است در : ۲۰۱۷-۱۱-۰۹ ۲۰:۴۹:۵۶ دانلود مقاله فایل پروژه کامل و معتبر مقاله ی
تحقیق آماده در مورد بازگشت به خویشتن از نگاه دکتر علی شریعتی آماده دانلود می
باشد. بازدید کننده عزیز و گرامی شما هم اکنون در حال مشاهده فایل دانلودی با نام تحقیق
آماده در مورد بازگشت به خویشتن از نگاه دکتر علی شریعتی هستید.

تاریخ ایرانی - علی شریعتی به روایت مدافع و منتقد؛ ناشناخته یا به ...

18 ژوئن 2016 ... میراث دکتر شریعتی، اعم از «اجتماعیات و اسلامیات و کویریات» او، «راه سوم» او در
نقدِ «سنت و تجدد»، مبارزه او علیه زر - و – و - تزویر، به‌ ویژه مشی آگاهی‌بخش .... آیا
نگاه دکتر به اسلام یک نگاه فراگیر بود یا خیر و فقط سعی می‌کرد برای مواجهه با
ایدئولوژی چپ یک ایدئولوژی خلق کند و برهمین‌اساس هم اسلامی انقلابی به ...

مارکس و تفکر مارکسیسم | پارس دیجی دانلود

19 سپتامبر 2017 ... دانلود تحقیق با موضوع مارکس و تفکر مارکسیسم، در قالب word و در 30 صفحه، قابل
ویرایش. بخشی از ... در این کتاب جامعه، نقش انسان در جامعه و نقش جامعه در انسان و
فلسفه تاریخ را از دیدگاه مارکسیسم و از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار کرفته
است. «بازگشت به خویشتن»، اثر دکتر علی شریعتی. از دید یک ...

نگاه | HEYFILE

دانلود مقاله بررسی ساختار هندسی باغ های ایرانی با نگاه به عنصر آب (نمونه موردی: باغ
شاهزاده ماهان کر چکیده : در مورد باغ ایرانی که تمثیلی از بهشت و کوششی در رسیدن ...
تحقیق آماده در مورد بازگشت به خویشتن از نگاه دکتر علی شریعتی عنوان : بازگشت
به خویشتن از نگاه دکتر علی شریعتی فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا ...

کتاب هاب دکتر علی شریعتی |18038| نظر

29 نوامبر 2017 ... کتاب هاب دکتر علی شریعتی. در این فایل 26 کتاب دکتر علی شریعتی در یک
فایل زیپ آماده می باشد برای دریافت شما عزیزان. فهرست نام کتاب های این مجموعه. 1-
Agar-Pop-Va-Marx-Nabudand. 2- Akharin-Name-Shariati-Be-Pedar. 3- علی
حقیقی گونه ای بر اساطیر. 4- مکتب وحدت و عدالت علی. 5- بازگشت به ...

تحقیق آماده در مورد بازگشت به خویشتن از نگاه دکتر علی شریعتی ...

9 نوامبر 2017 ... فایل پر طرفدار و بسیار نایاب با نام تحقیق آماده در مورد بازگشت به خویشتن از نگاه
دکتر علی شریعتی که از جمله فایلهای دارای بیشترین میزان جستجو در موتورهای
جستجوگر گوگل و یاهو و بینگ می باشد و از این حیث رکورددار است، به صورت کاملا
رایگان توسط سرورهای پرقدرت سایت ما از محیط اینترنت گردآوری و ...

تحقیق آماده در مورد افت تحصیلی و راههای مقابله با آن - ذخیره فایل رایگان

28 نوامبر 2017 ... دریافت فایل دریافت_فایل. عنوان : افت تحصیلی و راههای مقابله با آن. فرمت : doc –
ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها ). تعداد صفحات : 17 صفحه – صفحه
آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه. فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت
های مورد نیاز). پشتیبانی :09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما ...

دکتر شریعتی نماد جریان بازگشت به خویشتن است - کانون اندیشه جوان

به گزارش روابط عمومی کانون اندیشه جوان نشست خبری “همایش بازخوانی و بررسی آرا و
اندیشه های دکتر علی شریعتی” در کانون اندیشه جوان برگزار شد. ... های شخصی دکتر
شریعتی است مانند گفتمان “بازگشت به خویشتن” یا اسلام شناسی در نگاه دکتر
شریعتی و بخشی کلید واژه هایی است که در اندیشه های دکتر شریعتی قابل مشاهده
است ...

مارکس و تفکر مارکسیسم | پارس دیجی دانلود

19 سپتامبر 2017 ... دانلود تحقیق با موضوع مارکس و تفکر مارکسیسم، در قالب word و در 30 صفحه، قابل
ویرایش. بخشی از ... در این کتاب جامعه، نقش انسان در جامعه و نقش جامعه در انسان و
فلسفه تاریخ را از دیدگاه مارکسیسم و از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار کرفته
است. «بازگشت به خویشتن»، اثر دکتر علی شریعتی. از دید یک ...

نظر علامه طباطبایی در مورد آثار دکتر شریعتی + دستخط - مشرق نیوز

15 نوامبر 2012 ... آنچه پیش روی شماست سندی است که موبوط به دوران طاغوت می‌باشد و پیرامون نظر خواهی
از علامه سید محمد حسین طباطبایی در مورد نوشته‌های دکتر علی شریعتی است. ***. پنج
برگ ..... حداقل از مرجعی که تقلید میکنی درمورد علامه طباطبایی تحقیق میکردی و
بعد افاضه میفرمودی که نیازی به نظر ایشون نیست !!برات خیلی ...

زندگی نامه دکتر علی شریعتی - آسمونی

البته استفاده آگاهانه از تجربیات مدرنیته در غرب، مورد پذیرش شریعتی قرار داشت.
شریعتی، محمدرضا حکیمی را به عنوان وصی خود جهت هرگونه دخل و تصرف در آثارش
انتخاب کرده‌است. آثار دکتر علی شریعتی : علی حقیقتی بر گونه ی اساطیر. مکتب ،
وحدت ، عدالت ، علی. آری این چنین بود برادر. بازگشت به خویشتن. فاطمه ، فاطمه است.

PDF: رابطه دین و دولت از دیدگاه دکتر علی شریعتی |15429| مقاله

5 روز پیش ... ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﻦ و دوﻟﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ.
اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ و.
ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﯿﻦ دﯾﻦ و دوﻟﺖ ﺑﻮده و ﻋﺪه ای دﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ دوﻟﺖ داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ دوﻟﺖ.
را اداره ﮐﻨﻨﺪه و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دﯾﻦ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻈﺮات دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ – ﺟﺎﻣﻌﻬﺸﻨﺎس ...

تحقیق علی شریعتی |33763| مقاله

13 نوامبر 2017 ... 33763 » (مقاله) 33763 - فقط با یک کلیک به مقالات و پایان نامه ها با موضوع تحقیق
علی شریعتی دسترسی پیدا خواهید کرد. --> مقاله چگونه می ... [2017-11-10]: تحقیق
در مورد دکتر علی شریعتی 35 ص دسته بندی: وورد نوع فایل: . doc (قابل ویرایش و
آماده پرینت) تعداد صفحه: 36 صفحه قسمتی از متن. doc: 29 خرداد.

تازه‌های نشر – سایت دکتر علی شریعتی

ترجمه عربى كتاب “كوير” اثر ماندگار دکتر علی شریعتی در جهان عرب منتشر شد.
علىرغم ترجمه اکثر آثار دکتر شریعتی به زبان عربی نوشته‌های کویریاتی او تا
کنون در اختیار مخاطبان عرب زبان قرار نگرفته بوده‌است. جهان عرب از دهه شصت با
آثاری چون تشیع علوی و صفوی، بازگشت به خویشتن ، حج ، تاریخ تمدن و غیره آشنا
بوده و با ...

PDF: رابطه دین و دولت از دیدگاه دکتر علی شریعتی |15429| مقاله

5 روز پیش ... ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﻦ و دوﻟﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ.
اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ و.
ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﯿﻦ دﯾﻦ و دوﻟﺖ ﺑﻮده و ﻋﺪه ای دﯾﻦ را ﺣﺎﮐﻢ و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ دوﻟﺖ داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ دوﻟﺖ.
را اداره ﮐﻨﻨﺪه و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ دﯾﻦ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻈﺮات دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ – ﺟﺎﻣﻌﻬﺸﻨﺎس ...

علی شریعتی و افت انرژی اوتوپیایی | رادیو زمانه

22 ژوئن 2017 ... در کانون این مقاله تعیین جایگاه شریعتی نشسته است. برای این منظور از “بیداری
اسلامی” شروع می‌کنیم و سیر آن را پی می‌گیریم. پس از آن به تعیین نسبت علی
شریعتی با انقلاب ۱۳۵۷ می‌پردازیم و سپس درمی‌نگریم که انرژی اوتوپیایی‌ای که نام
شریعتی حامل آن بود، چگونه افت کرد. منظور از انرژی اوتوپیایی کارمایه‌ ...

ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ، ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ رﺣﯿﻢ ﺧﺴﺘﻮ دﮐﺘﺮ

ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار داده وﺗﺎﺛﯿﺮ آن را در اﻧﻘﻼب اﺳﻼ. ﻣﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
دﻫﺪ . ﮐﻠﯿﺪ واژﮔﺎن. روﺷﻨﻔﮑﺮان دﯾﻨﯽ، ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ، اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﻓﺮدﯾﺖ . ﻣ. ﻘﺪﻣﻪ. ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ از. ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺦ .... ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در ﺑﺎب ﻫﻮﯾﺖ در واﻗﻊ ﺳﻨﺘﺰ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎي روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻧﺴﻞ دوم و ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﺑـﻮﻣﯽ ﮔـﺮا. (. ﻏﺮب زدﮔﯽ. ) ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ. ﻪ. ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد،. او
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑـﻪ ...

مارکس و تفکر مارکسیسم | پارسی مقاله

22 نوامبر 2017 ... در این کتاب جامعه، نقش انسان در جامعه و نقش جامعه در انسان و فلسفه تاریخ را از دیدگاه
مارکسیسم و از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار کرفته است. «بازگشت به
خویشتن»، اثر دکتر علی شریعتی. از دید یک جامعه شناس اسلامی، به نقد و بررسی
مکاتب و جوامع غربی پرداخته است. «مارکس و مارکسیسم»، اثر چارلز رایت ...

باید از گفت‌وگوهای شیک و تزئینی گذر کنیم/انتقاد از عدم ...

5 روز پیش ... به گزارش خبرنگار ایلنا، علی ربیعی در همایش سازمان‌های مردم‌نهاد و تجارب آموخته در
حوزه‌های معلولان با بیان اینکه خیلی وقت‌ها عارضه و بیماری را با هم اشتباه ... ابتدا
باید به معلول مشاوره دهیم که چه چیزی را انتخاب کند و سپس فرصت‌هایی که در جامعه
برای معلول وجود دارد را نیز آموزش دهیم تا او را برای ورود به جامعه آماده کنیم.

مقاله بازگشت به خویشتندکتر علی شریعتی » دانلود تحقیق ...

چکیده : نکات کلیدی : مقدمه : نگاه دکتر شریعتی درباره بازگشتبه خویشتن. به کدام
خویشتن قرار است برگردیم ؟ بازگشت به خویشتن بالفعل و موجود. خویشتن بالفعل
و فرهنگ اسلامی. نتیجه گیری : منابع : ...

تحقیق آماده در مورد بازگشت به خویشتن از نگاه دکتر علی شریعتی ...

9 نوامبر 2017 ... عنوان : بازگشت به خویشتن از نگاه دکتر علی شریعتی
فرمت : doc – ورد ۲۰۰۳ ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : ۹ صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد ...

گزارش کار آموزی کلینیک دامپزشکی 1 و2

تحقیق درباره بسیج -10 صفحهword

پروژه مدیریت رستوران

فایل فلش تبلت OROD ADVANCE PRO با چیپست مدیاتک MT6589 و اندروید4.4.2 تست شده و 100% تضمینی

دانلود پروژه كروموزوم و ژن

مقاله زباله ها و بازیافت آن

پمفلت داروهای ارتوپدی

تحقیق در مورد فرسایش خاک

فایل حل مشکل ارور DRK گوشی سامسونگ G925F اندروید5.1.1

فایل فلش جایگزین تبلت چینی GRAND TOUCH MODEL:G441