دانلود رایگان


مقاله برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری

دانلود رایگان مقاله برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري مقاله برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري135ص چكيده مطالبتنوع مؤسسات و گوناگوني فعاليتهاي مختلف اقتصادي در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداري را بر آن داشته تا در قالب مباني و اصول عمومي، راه حلهاي متناسبي را براي نگهداري حسابهاي فعاليتهاي گوناگون، به نحوي فراهم آورد كه صورتهاي مالي مؤسسات تصوير گوياتري از نتايج عمليات و وضعيت مالي ارائه دهند. از طرفي، فعاليتهاي مؤسسات اقتصادي در كشورهاي مختلف در بستري از اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي و در محدوده مناسبات حقوقي كشور انجام مي شود و اين عامل، به نوبه خود، جستجو و يافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهاي متعارف در سطح بين المللي الزامي كرده است.ارجاع طرحهاي ساخت و ساز ابنيه، تأسيسات و تجهيزات بزرگ از طرف كارفرمايان عمومي و خصوصي به پيمانكاران مختلف، انعقاد قراردادهاي بلند مدت پيمانكاري براي اجراي طرحهاي ياد شده و انجام دادن فعاليتهاي ساخت و ساز در قالب اين قراردادها توسط پيمانكاران، يكي از فعاليتهاي عمده اقتصادي است كه نيازمند روشهاي مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعاليتهاي مالي، تهيه و تنظيم گزارشهاي درون سازماني، اندازه گيري و شناخت درآمد و در نهايت تهيه و ارائه صورتهاي مالي متناسب براي پيمانكاران و كارفرمايان است.حسابداري پيمانكاري يكي از مقولاتي است كه مراجع حرفه اي، پژوهشگران و مؤلفان حسابداري در كشورهاي پيشرفته از ديرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداري به آن پرداخته اند و در كشورهاي پيشرفته و همچنين در سطح بين المللي استاندارهاي حسابداري خاصي براي آن وضع شده است. در كشور ما نيز از الها پيش مبحث حسابداري پيمانكاري در كتابها و نشريات گوناگوني مورد بحث قرار گرفته و كوشش شده است در چارچوب روشها و رويدادهاي متداول و استانداردهاي حسابداري كشورهاي پيشرفته راه حل ها و روشهاي مناسبي براي نگهداري حسابها، شناسايي و اندازه گيري سود عمليات پيمانكاري و تهيه و ارائه صورت هاي مالي مؤسسات پيمانكاري در قالب مناسب حقوقي سازوكارها و الزامات محيطي حاكم بر اين فعاليت عمده اقتصادي عرضه مي شود. § اركان اصلي پيمانكاريدر هر نوع عمليات پيمانكاري سه ركن اصلي زير وجود دارد.كارفرما، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اجراي عمليات معيني را به پيمانكار واگذار مي كند. كارفرما كه تأمين كننده منابع مالي طرح است براي مطالعه، طراحي و نظارت بر اجراي عمليات موضوع پيمان معمولاً از خدمات مهندسان مشاور بهره مي گيرد. جانشينان يا نمايندگان قانوني كارفرما در حكم كارفرما محسوب مي شوند.پيمانكار، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه مسئوليت اجراي كامل عمليات موضوع پيمان را تا تكميل نهايي آن به عهده مي گيرد. پيمانكار معمولاً به منظور آسان كردن اجراي قسمت يا قسمتهاي خاصي از عمليات موضوع پيمان(نظير لوله كشي، آهنگري و نقاشي) قراردادهايي را با اشخاص يا پيمانكاران جزء منعقد مي كند.در مواردي كه انجام دادن يك طرح خاص يا اجراي طرحهاي بزرگ نيازمند همكاري چند شركت پيمانكاري با تخصصهاي مختلف باشد، براي افزايش توان مالي و عمليات و توزيع خطرات ناشي از اجراي عمليات موضوع پيمان، مي توان از همكاري يا مشاركت و يا ادغام چند شركت پيمانكاري، گروه شركتهاي پيمانكاري بوجود آورد. شركتهاي تشكيل دهنده اين گروه، در عين حال، شخصيت حقوقي خود را براي ساير كارها حفظ مي كنند.قرارداد، رابطه اي حقوقي بين پيمانكار و كارفرماست كه منشأ تعهد و التزام براي طرفين مي باشد. كارفرما براي انجام دادن موارد زير معمولاً قراردادهايي را با مؤسسات مشاوره اي يا پيمانكاري منعقد مي كند:الف-مطالعات بنيادي و تحقيقاتي طرحب-تهيه طرحج-اجراي طرحد-نظارت بر اجراي طرحبستن قرارداد مهمترين بخش از فعاليت پيمانكاري است. موضوع اين قراردادها معمولاً ساختن يك دارايي يا داراييهايي است كه در مجموع طرح واحدي را تشكيل مي دهند. قراردادهائي كه موضوع آنها ارائه خدمات است و مستقيم به قرارداد ساخت يك دارايي مربوط مي شود نيز جزو قرارداد پيمانكاري به شمار مي آيد. قراردادهاي خدماتي مانند مديريت تهيه طرح، مديريت اجرا، معماري و محاسبات فني كه به ساختن يك دارايي ارتباط پيدا مي كند از جمله اين قراردادهاست.طول مدت اجراي قراردادهاي پيمانكاري معمولاً بيش از يك سال است، يعني تاريخ شروع و تكميل فعاليت موضوع آن در دوره هاي مالي متفاوت قرار مي گيرد. اما طول مدت اجراي قرارداد نبايد به عنوان عامل مشخصه يك قرارداد بلند مدت پيمانكاري محسوب شود. در قراردادهايي كه طي مدتي كمتر از يك سال تكميل مي شود اگر فعاليت انجام شده آنقدر اهميت داشته باشد كه عدم شناسايي درآمد و هزينه در يك دوره مالي، نتايج عمليات را مخدوش كند قرارداد بايد بلند مدت به شمار آيد، مشروط بر اينكه در طول دوره هاي مالي مختلف رويه يكنواختي در اجرا بكار گرفته شود.قرارداد پيمانكاري را در صورتي كه مخالف قانون نباشد، مي توان به انواع مختلف بين كارفرما و پيمانكار منعقد كرد. قراردادهاي متداول پيمانكاري به شرح زير است: § مراحل اجراي طرحمراحل اجراي طرحهاي بلند مدت پيمانكاري در مؤسسات بخش عمومي و بخش خصوصي تفاوت ماهوي ندارد و مؤسسات بخش خصوصي در اجراي عمليات پيمانكاري كمابيش از تشريفات مورد عمل بخش عمومي پيروي مي كنند. طرحهاي بلند مدت پيمانكاري معمولاً در سه مرحله مطالعات مقدماتي، مطالعات تفصيلي و اجرا و نظارت انجام مي شود كه هر يك از اين مراحل شامل اقدامات معيني به شرح زير است: · مرحله اول: مطالعات مقدماتي طرح
 1. مطالعات شناسايي طرح
 2. تهيه طرح مقدماتي
 1. تهيه نقشه هاي تفصيلي
 2. تهيه اسناد و مدارك مناقصه
 1. ارجاع كار به پيمانكار
 2. انعقاد قرارداد پيمانكاري
 3. عمليات اجرايي
 4. تنظيم و پرداخت صورت وضعيتها
 5. تحويل موقت
 6. تحويل قطعي
مرحله اول: مطالعاتي مقدماتي طرحمطالعات مقدماتي طرح شامل اقدامات زير است:
 1. مطالعات شناسايي طرح
مطالعات اين مرحله شامل تحقيقات و بررسيهاي مربوط به تعيين هدف طرح، شناخت اجزاي تشكيل دهنده، داده ها و ستانده ها همچنين امكانات فني و اجرايي طرح با توجه به نوع مصالح ساختماني، ماشين آلات و تجهيزات، نيروي انساني، ساير امكانات و محدوديتها و بالاخره حجم سرمايه گذاري (ريالي و ارزي)، طول مدت اجراي طرح، تشخيص و بررسي اجمالي گزينه هاي احتمالي و توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي (امكان سنجي اوليه) طرح است.حاصل اين مطالعات به شكل گزارشي تدوين مي شود كه مبناي تصميم گيري در مورد پذيرش طرح (توصيه به سرمايه گذاري) يا رد طرح (توصيه به خودداري از سرمايه گذاري) قرار مي گيرد.
 1. تهيه طرح مقدماتي
پس از اتمام و تصويب گزارش شناخت طرح، اقدامات مربوط به تهيه طرح مقدماتي بوسيله كارفرما آغاز مي شود. مطالعات اين مرحله شامل تحقيقات، بررسيها و آزمايشهاي لازم به منظور طراحي و تهيه نقشه هاي مقدماتي و مشخصات كلي طرح و انجام مطالعات براي گزينه يابي، انتخاب مناسبترين گزينه و توجيه پذيري آن است. فعاليتهاي مربوط به تهيه طرح مقدماتي را مي توان به شرح زير تقسيم كرد:مطالعات اين مرحله بايد به اندازه اي جامع باشد كه بتوان بر پايه آن ابعاد و حجم كار و مخارج اجراي طرح و هزينه بهره برداري را براي تصميم گيري منطقي و توجيه فني، اقتصادي و اجتماعي (امكان سنجي نهايي) برآورد كرد. متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول پراکنده شده باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت ورد wordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.

مقاله برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری


مقاله حسابداری


تحقیق حسابداری


پایان نامه حسابداری


پایان نامه کارشناسی حسابداری


حسا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


حسابداری شرکتهای پیمانکاری

در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ... مثلایک
متر مربع زیربنا یا یک متر خاکبرداری موضوع عملیات پیمان را انجامدهد. .... که امکان
برآورد مخارج دوره طرح و هزینه های بهره برداری رابرای تصمیمگیری منطقی فراهم سازد.

تحقیق برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری (3) | NCBA

2 ژوئن 2017 ... تحقیق درباره برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری 90 ص فرمت فایل word
و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 137 چکیده مطالب تنوع ...

استاندارد حسابداری پیمانکاری - omransoft

18 آوريل 2017 ... هدف استاندارد حسابداری پیمانکاری تجویز نحوه حسابداری درآمد‌ها و هزینه‌های ... دوره‌ای كه
مخارج مربوط به یك طرح شناسایی می‌شود با امضای قرار داد اغاز می‌شود و ... و دارای چنان
اهمیت نسبی باشد كه عدم انعكاس درآمد و هزینه عملیاتی و سود مربوط ... اندازه گیری درآمد
پیمان و برآورد‌ها اغلب به وقوع رویداد‌ها و رفع ابهامات تجدید نظر می‌شود‌.

پروژه مالی رشته حسابداری با موضوع برآورد هزینه های یک طرح پیمانکاری

30 ژوئن 2015 ... در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
چکیده مطالب تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در ...

تحقیق برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری (3) | NCBA

2 ژوئن 2017 ... تحقیق درباره برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری 90 ص فرمت فایل word
و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 137 چکیده مطالب تنوع ...

بسته پیمانکاری - شركت سپيد حساب ويرا

استفاده از نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار برای مدیریت اسناد و حساب های ... تهیه
یک نرم‌افزار حسابداری پیمانکاری یکی از دغدغه‌های مهم پیمانکاران طی سال‌های اخیر بوده
... بررسی دقیق میزان هزینه‌های انجام شده و مقایسه با برآورد کل هزینه ها امکان‌پذیر است.
... مقالات. در تولید، هزینه های سربار چه زمان شناسایی می گردند · هزینه های سربار در ...

رشته حسابداری پایان نامه حسابداری مقاله و تحقیق حسابداری گزارش ...

خريد و دانلود پروژه هاي رشته حسابداري مقالات حسابداري پايان نامه هاي حسابداري پروژه
مالي حسابداري تحقيق ... پروژه مالی - برآورد هزينه يک طرح حسابداری پيمانکاری.

حسابداري پيمانكاري - تالار گفتگوی حسابداری

23 مه 2012 ... در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ساختن ...
پیمانکار نرخ ساعتی دستمزد را براساس بازیافت دستمزد و هزینه های ... کلی طرح و
تعیین محلهای مناسب و برآورد کلی ابعاد و حجم کار و مخارج هر یک، راه ...

واژه نامه حسابداری پیمانکاری - نرم افزار حسابداری سدنا

در اين قراردادها كارفرما با هزينه هاي انجام شده ،پيمانكار را مورد بررسي ومداقه قرار مي دهد
... انواع طرح : بند 10 ماده يك قانون برنامه وبودجه كشور ، طرح عمراني را چنين تعريف ...

پایان نامه برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری - دانلود مقاله و ...

2 ا کتبر 2017 ... پایان نامه برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری. دسته بندی : پایان نامه و
پروژه دانشگاهی » رشته حسابداری. جزئیات و دریافت. چکیده مطالب.

طرح مالی برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری |36778| ادیکوشاپ

پروژه مالی برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری در 73 صفحه ورد قابل
ویرایش چکیده مطالب تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه
جهان، ...

پروژه کارآفرینی | پرشین مقاله

در: پروژه کارآفرینی, گزارش کارآموزی (کار ورزی), مقالات رشته حسابداریتگ ها:
انتخاب روش شناسايي سود پيمانكاري, برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, ...

تحقیق در مورد برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري 87 ص ...

24 سپتامبر 2017 ... فایل با عنوان اصلی “ تحقیق در مورد برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري ۸۷
ص (word) “ به صورت کاملا اختصاصی توسط سایت ما از سطح ...

تحقیق برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری - دانلود مقاله و ...

2 ا کتبر 2017 ... تحقیق برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری. دسته بندی : پایان نامه و پروژه
دانشگاهی » رشته حسابداری. جزئیات و دریافت. دانلود تحقیق ...

دانلود رایگان پایان نامه برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری ...

دانلود رایگان پایان نامه برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری - بانک دانلود
پایان نامه - دانلود رایگان پایان نامه حسابداری. فهرست : چکیده ... مشخصات مقاله: دسته :
...

تحقیق در مورد برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري 87 ص ...

24 سپتامبر 2017 ... فایل با عنوان اصلی “ تحقیق در مورد برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري ۸۷
ص (word) “ به صورت کاملا اختصاصی توسط سایت ما از سطح ...

حسابداري پيمانكاري - تالار گفتگوی حسابداری

23 مه 2012 ... در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ساختن ...
پیمانکار نرخ ساعتی دستمزد را براساس بازیافت دستمزد و هزینه های ... کلی طرح و
تعیین محلهای مناسب و برآورد کلی ابعاد و حجم کار و مخارج هر یک، راه ...

مقالات ISI مدیریت پروژه : 179 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

... برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی ترین فعالیتها، پروژه را به
نزدیکترین ... دانلود مقاله + ترجمه ... دیدگاه سهامدران از درک برآورد هزینه در مدیریت
پروژه ... بهینه سازی تکاملی جستجوی مشخصه های مدل بین دانش مدیریت و عملکرد
مهندسی ساخت ... ها: یک روش یکپارچه برای برنامه ریزی منبع و برنامه ریزی برای حداقل
کردن هزینه های ...

حسابداری - حسابداری پیمانکاری

١- دورهاي که مخارج مربوط به يك طرح شناسايي ميشودبا امضاي قرارداد آغاز و با ... جزو
بهاي تمام شده پيمان محسوب ميشود در غيراين صورت جزو هزينه هاي دوره وقوع خواهد بود. ...
بكارگيري هر يك از روشهاي ياد شده به تواناي يپيمانكار در برآورد قابل اتكا از مخارج ...

تحقیق برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری | آمارانتوس

22 آگوست 2017 ... تحقیق برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری. فرمت فایل word و قابل
ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 137. چکیده مطالب. تنوع مؤسسات و ...

مقاله برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری (6) | بیست دانلود

23 سپتامبر 2017 ... مقاله برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری لینک پرداخت و دانلود در 'پایین
مطلب' فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد ...

حسابداری شرکتهای پیمانکاری

در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ... مثلایک
متر مربع زیربنا یا یک متر خاکبرداری موضوع عملیات پیمان را انجامدهد. .... که امکان
برآورد مخارج دوره طرح و هزینه های بهره برداری رابرای تصمیمگیری منطقی فراهم سازد.

حسابداري پيمانكاري - مهندسي مالي (تخصصي حسابداري) - بلاگفا

20 سپتامبر 2012 ... در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ... ان به
پیمانکار یک نسخه از آن را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نماید ..... مطالعات اين مرحله
بايد به اندازه هاي كامل باشد كه امكان برآورد مخارج دوره طرح و هزينه هاي ...

مقاله برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری (6) | بیست دانلود

23 سپتامبر 2017 ... مقاله برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری لینک پرداخت و دانلود در 'پایین
مطلب' فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد ...

تحقیقان مقاله برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري

مقاله برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری. ... حسابداري پيمانكاري يكي از
مقولاتي است كه مراجع حرفه اي، پژوهشگران و مؤلفان حسابداري در كشورهاي پيشرفته ...

تعرفه و هزینه های ثبت شرکت - ثبت شرکت فکر برتر

تعرفه و هزینه های ثبت شرکت - 3.8 از 5 بر اساس 159 رای ... مبلغ پایه 200/000 ریال
( هزینه یک طبقه نیز در این مبلغ دیده شده است) ، هر طبقه اضافی 20/000 ریال

برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری – فایل ناب؛ دانلود مقاله ...

19 ا کتبر 2017 ... برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری. تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای
مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن ...

پروژه استاندارد ها و ثبت های حسابداری پیمانکاری

پروژه استاندارد ها و ثبت های حسابداری پیمانکاری مقدمه : روشی برای انجام پروژه هاست
که به ... پیمانکار مدیریت شخصیتی است حقوقی که به نمایندگی از طرف مجری طرح ...
صرف نمی کند که در یک پروژه هزینه کند، بعدا 8 درصد سود برای خودش برآورد کند. ....
تحقیق درباره ثبت های حسابداری, تحقیق درباره کارفرما, مقاله درباره پیمانکار, ...

مقاله برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری (6) | بیست دانلود

23 سپتامبر 2017 ... مقاله برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری لینک پرداخت و دانلود در 'پایین
مطلب' فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد ...

برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري - sk3

توضیحات: نحوه برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري در 92 صفحه در قالب
word و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل. متن: تنوع مؤسسات و گونه گوني ...

برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري. - ll9

برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري. برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري
پيمانكاري. پروژه برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري. دانلود فایل.

مفاهیم و نحوه اندازه گیری تحقیق و توسعه

برای محاسبه هزینه های تحقیق و توسعه (R&D) شرکت متقاضی، برنامهای در نرمافزار ...
بشری، فرهنگی و اجتماعی و استفاده از این انباشت دانش برای طرح کاربردهای جدید».
... انجام مهندسی معکوس در چهارچوب پروژه R&D برای توسعه یک محصول جدید یا بطور
اساسی .... 15, تعداد نيروي انساني بخش خدمات/پيمانكاري (طبق تعريف واحد حسابداري
...

پروژه مالی برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری - دانلود پایان نامه

پروژه مالی برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری چکیده مطالب تنوع مؤسسات
و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن ...

استاندارد حسابداری پیمانکاری - omransoft

18 آوريل 2017 ... هدف استاندارد حسابداری پیمانکاری تجویز نحوه حسابداری درآمد‌ها و هزینه‌های ... دوره‌ای كه
مخارج مربوط به یك طرح شناسایی می‌شود با امضای قرار داد اغاز می‌شود و ... و دارای چنان
اهمیت نسبی باشد كه عدم انعكاس درآمد و هزینه عملیاتی و سود مربوط ... اندازه گیری درآمد
پیمان و برآورد‌ها اغلب به وقوع رویداد‌ها و رفع ابهامات تجدید نظر می‌شود‌.

شرکت‌های پیمانکاری و چالش‌های مالیاتی - روزنامه دنیای اقتصاد

23 ژوئن 2011 ... استاندارد حسابداری شماره ۹ شرکت‌های پیمانکاری را ملزم به شناسایی درآمد پیمانکاری
بلند ... در پایان سال ۱۳۸۹ برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد که کل هزینه طرح ۴۵۰۰ میلیون
ریال است و ... در حالی که درآمد واقعی یک پروژه در پایان پروژه مشخص می‌شود و درآمدهای
شناسایی شده در ... تخفیف ویژه ۴۰ درصدی کفش های ریباک و آدیداس.

روشهای رایج حسابداری پیمانکاری - کاوش فردا

3 دسامبر 2016 ... هر یک از روشهای حسابداری قراردادهای پیمانکاری به توانایی پیمانکار در برآورد قابل
اتکا ... کار، هزینه ها و صورت وضعیتهای تاییدشده در طول اجرای طرح به ترتیب در
حساب پیمان در ... اما در مقابل ریسک اشتباه در برآورد را به همراه دارد. ... و در دوره های قبل
پروژه ای به اتمام نرسیده باشد و یا در دوره های بعد تکمیل نشود با وجود ...

مراحل حسابداري پيمانكاري - ایران 20

18 سپتامبر 2013 ... مقاله. لیست مقالات; مشاهده مقاله ... مراحا اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري ... تدوين
مطالبي دربارة نحوة حسابداري انواع فعاليت هاي اقتصادي از يك سو ، بر .... هاي اين
مرحله بايد به اندازه اي كامل باشد كه امكان بر آورد مخارج دورة‌مطرح و هزينه هاي ...

حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده ) | گروه مشاوران پنکو

حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات
مربوط به عوامل ... مقالات و مستندات \ حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده ) ... بعنوان
مثال در یک بیمارستان کنترل هزینه ها و تعیین بهای تمام شده هزینه های بستری شدن و
درمان ..... نمونه بارز این مؤسسات شرکتهای پیمانکاری، کارخانجات کشتی سازی،
هواپیما سازی، ...

بسته پیمانکاری - شركت سپيد حساب ويرا

استفاده از نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار برای مدیریت اسناد و حساب های ... تهیه
یک نرم‌افزار حسابداری پیمانکاری یکی از دغدغه‌های مهم پیمانکاران طی سال‌های اخیر بوده
... بررسی دقیق میزان هزینه‌های انجام شده و مقایسه با برآورد کل هزینه ها امکان‌پذیر است.
... مقالات. در تولید، هزینه های سربار چه زمان شناسایی می گردند · هزینه های سربار در ...

تحقیق برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری | آمارانتوس

22 آگوست 2017 ... تحقیق برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری. فرمت فایل word و قابل
ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 137. چکیده مطالب. تنوع مؤسسات و ...

تحقیق حسابداری پیمانکاری

واژه های کلیدی: پیمانکار، کارفرما، حسابداری ، اجرای طرح .... درمواردی که انجام دادن یک
طرح خاص یا اجرای طرحهای بزرگ نیازمندهمکاری چند شرکت پیمانکاری با .... ومشخصات
فنی عمومی وخصوصی ومقادیر کار و براورد هزینه اجرای طرح براساس اخرین فهرست بها ...

برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري. - ll9

برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري. برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري
پيمانكاري. پروژه برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري. دانلود فایل.

مراحل قدم به قدم حسابداری پیمانکاری - اخبار حسابداری ایران

18 ا کتبر 2015 ... خانه / مقالات / مراحل قدم به قدم حسابداری پیمانکاری ... موضوع قراردادهای پیمانکاری
معمولا ساختن یک دارایی یا دارایی های است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهد . ...
مراحل اجرای طرح در موسسات خصوصی و عمومی تفاوت ماهوی ندارند ، و موسسات ... ای کامل
باشد که امکان بر آورد مخارج دوره‌مطرح و هزینه های بهره برداری را به منظور ...

بخشنامه 14 جدید درآمد - تازه های حسابداری

طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی ( پیوست شماره یک ) قراردادهایی ....
۳-۳- در مواردیکه تهیه قسمتی از مصالح بعهده و هزینه پیمانکار و قسمتی بعهده و هزینه ...

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻜﻠﻔﺎﻧﺪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ...... ﻲ
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺗﻮﺳﻂ .....
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ
ﻧﺼﺐ ..... ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻃﺮﺡ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ...

پروژه کارآفرینی | پرشین مقاله

در: پروژه کارآفرینی, گزارش کارآموزی (کار ورزی), مقالات رشته حسابداریتگ ها:
انتخاب روش شناسايي سود پيمانكاري, برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري, ...

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻜﻠﻔﺎﻧﺪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺭﺍ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ...... ﻲ
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺗﻮﺳﻂ .....
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ
ﻧﺼﺐ ..... ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻃﺮﺡ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ...

حسابداری پیمانکاری-استاندارد حسابداری شماره 9 - دانشجويان گروه ...

كارفرما : شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه امضاء كننده يك طرف پيمان مي باشد و
اجراي ... مرحله سوم : اجرای طرح : 1 - ارجاع کار به پیمانکار 2 - انعقاد قرارداد پیمانکاری
3 .... الف - نحوه شناسایی ، تخصیص و ثبت هزینه های ساخت و تکمیل پیمانها ( هزینه ....
هر گاه توانايي برآورد ماحصل يک پيمان به گونه اي قابل اتکا .... مقالات تخصصی نور

ي ﺳﻬﺎم ﻋﺎدي ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺋﻲ زاده ﻤﺎﺳﺐ ﻣﻴﺜﻢ

email: [email protected] درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 24/12/1389. ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ ... ﻫﺰﻳﻨﻪ. ي
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎه، ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﻣﻮرد. اﻧﺘﻈﺎري اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻃﺮح ﺑﺎﻳﺪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ... اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ
اﺻﻠﻲ در اﻳﺠﺎد ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺳـﻮد اﻗﺘﺼـﺎدي اﺳـﺖ . ﻣﻔﻬـﻮم .... ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ . در اﻳﻦ روش،
ﻫﺰﻳﻨﻪ. ي ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم،. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﺮي. ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه و ﺳﻮدآوري ... ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ﻛﻪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ.

تحقیقان مقاله برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري

مقاله برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری. ... حسابداري پيمانكاري يكي از
مقولاتي است كه مراجع حرفه اي، پژوهشگران و مؤلفان حسابداري در كشورهاي پيشرفته ...

دانلود پروژه حسابداری شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز | Ultra-DL

28 دسامبر 2016 ... تحقیق لیست حساب های ایران بتون ساز 2017-01-09 دسته بندی: علوم ... مقاله
حسابداری شرکت های پیمانکاری 2016-12-19 این مقاله دقیقاً طبق ... دانلود پروژه
برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری 2017-08-17 چکیده مطالب تنوع ...

برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري - sk3

توضیحات: نحوه برآورد هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري در 92 صفحه در قالب
word و قابل ویرایش همراه با توضیحات کامل. متن: تنوع مؤسسات و گونه گوني ...

PDF[مقاله حسابداری شرکت های پیمانکاری]—فروشگاه اینترنتی ...

ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻘﺎﻻت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ...
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻃﺮح ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری داﻧﻠﻮد ﭘﺮوژه ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﻃﺮح.

طرح مالی کسب و کارخود را چگونه بنویسید - نرم افزار حسابداری محک

20 مه 2017 ... مطالعات و بررسی‌های طرح مالی یک کسب و کار شامل سه بخش است: ... هزینه های جاری چون
هزینه مربوط به پرسنل بر حسب ساعت کاری و یا حقوق ثابت و ... پیش بینی برآورد
میزان تولید در میزان سود نهایی شما موثر است. ... موجودیها و پیمانکاری، مقاطعه‌کاری،
پرداختنی‌ها برای مخارج سربار،پرداختنی‌ها ... مقالات اخیر را بخوانید.

دانلود رایگان مقاله مراحل حسابداری پیمانکاری - آموزش حسابداری عملی و ...

20 دسامبر 2014 ... توضیحات بیشتر در مورد مقاله مراحل حسابداری پیمانکاری : مراحل حسابداری
پیمانکاری. تدوین مطالبی درباره ی نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک
سو ، بر ... پیمانکاری معمولا ساختن یک دارایی یا دارایی های است که در مجموع طرح
واحدی ... بدهی های بلند مدت سرمایه در آمدها هزینه ها حساب پیمان حساب کار گواهی شده.

حسابداري پيمانكاري - تالار گفتگوی حسابداری

23 مه 2012 ... در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ساختن ...
پیمانکار نرخ ساعتی دستمزد را براساس بازیافت دستمزد و هزینه های ... کلی طرح و
تعیین محلهای مناسب و برآورد کلی ابعاد و حجم کار و مخارج هر یک، راه ...

حسابداری پیمانکاری-استاندارد حسابداری شماره 9 - دانشجويان گروه ...

كارفرما : شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه امضاء كننده يك طرف پيمان مي باشد و
اجراي ... مرحله سوم : اجرای طرح : 1 - ارجاع کار به پیمانکار 2 - انعقاد قرارداد پیمانکاری
3 .... الف - نحوه شناسایی ، تخصیص و ثبت هزینه های ساخت و تکمیل پیمانها ( هزینه ....
هر گاه توانايي برآورد ماحصل يک پيمان به گونه اي قابل اتکا .... مقالات تخصصی نور

ي ﺳﻬﺎم ﻋﺎدي ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺋﻲ زاده ﻤﺎﺳﺐ ﻣﻴﺜﻢ

email: [email protected] درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 24/12/1389. ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ ... ﻫﺰﻳﻨﻪ. ي
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎه، ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﻣﻮرد. اﻧﺘﻈﺎري اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻃﺮح ﺑﺎﻳﺪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ... اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ
اﺻﻠﻲ در اﻳﺠﺎد ﺷﻜﺎف ﺑﻴﻦ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺳـﻮد اﻗﺘﺼـﺎدي اﺳـﺖ . ﻣﻔﻬـﻮم .... ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ . در اﻳﻦ روش،
ﻫﺰﻳﻨﻪ. ي ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم،. ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﺮي. ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه و ﺳﻮدآوري ... ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ﻛﻪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ.

مقاله برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری - دانلود مقاله و پروژه ...

2 ا کتبر 2017 ... مقاله برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری. دسته بندی : پایان نامه و پروژه
دانشگاهی » رشته حسابداری. جزئیات و دریافت. دانلود مقاله برآورد ...

ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري در ... ﻗﺮاردادﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ داراﯾﯽ ﯾﺎ داراﯾﯿﻬﺎﯾﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻃﺮح. واﺣﺪي راﺗﺸﮑﯿﻞ .... ﺑﺮآورد ﻣﺨﺎرج دوره ﻃﺮح و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري را ﺑﺮاي.

تحقیق حسابداری پیمانکاری

واژه های کلیدی: پیمانکار، کارفرما، حسابداری ، اجرای طرح .... درمواردی که انجام دادن یک
طرح خاص یا اجرای طرحهای بزرگ نیازمندهمکاری چند شرکت پیمانکاری با .... ومشخصات
فنی عمومی وخصوصی ومقادیر کار و براورد هزینه اجرای طرح براساس اخرین فهرست بها ...

استاندارد حسابداری پیمانکاری - omransoft

18 آوريل 2017 ... هدف استاندارد حسابداری پیمانکاری تجویز نحوه حسابداری درآمد‌ها و هزینه‌های ... دوره‌ای كه
مخارج مربوط به یك طرح شناسایی می‌شود با امضای قرار داد اغاز می‌شود و ... و دارای چنان
اهمیت نسبی باشد كه عدم انعكاس درآمد و هزینه عملیاتی و سود مربوط ... اندازه گیری درآمد
پیمان و برآورد‌ها اغلب به وقوع رویداد‌ها و رفع ابهامات تجدید نظر می‌شود‌.

تحقیق برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری (3) | NCBA

2 ژوئن 2017 ... تحقیق درباره برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری 90 ص فرمت فایل word
و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 137 چکیده مطالب تنوع ...

حسابداری | جزوه آموزشی پیمانکاری شامل آموزش براورد هزینه ها + ثبت ها + ...

11 فوریه 2017 ... دانلود سنتر حسابداری فایل های حسابداری ، دانلود نرم افزار حسابداری , مالیاتی اکسل
های حسابداری , مقالات حسابداری , حسابرسی را به رایگان برای ... جزوه آموزشی
پیمانکاری شامل آموزش براورد هزینه ها + ثبت ها + مناقصات و … ... موضوع قراردادهای
پیمانکاری معمولا ساختن یک دارایی یا دارایی های است که در مجموع طرح واحدی را ...

حسابداري پيمانكاري - تالار گفتگوی حسابداری

23 مه 2012 ... در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ساختن ...
پیمانکار نرخ ساعتی دستمزد را براساس بازیافت دستمزد و هزینه های ... کلی طرح و
تعیین محلهای مناسب و برآورد کلی ابعاد و حجم کار و مخارج هر یک، راه ...

مراحل قدم به قدم حسابداری پیمانکاری - اخبار حسابداری ایران

18 ا کتبر 2015 ... خانه / مقالات / مراحل قدم به قدم حسابداری پیمانکاری ... موضوع قراردادهای پیمانکاری
معمولا ساختن یک دارایی یا دارایی های است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهد . ...
مراحل اجرای طرح در موسسات خصوصی و عمومی تفاوت ماهوی ندارند ، و موسسات ... ای کامل
باشد که امکان بر آورد مخارج دوره‌مطرح و هزینه های بهره برداری را به منظور ...

طرح لایه باز شعار سال 97 حمایت از کالای ایرانی

قاله ای درباره پراش اشعه X-XRD

سورس برنامه کاربردی پرداخت قبض و … بیسیک ۴ اندروید

مقاله : ياددهي-يادگيري و سنجش مفاهيم شيمي ازطريق نقشه هاي مفهومي

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان جبهه ها و توده های هوا در 42 اسلاید

فایل لایه باز آگهی ترحیم و تسلیت (مادر 034)

تحقیق و بررسی در مورد سبك شناسي كشف المحجوب 16 ص

نرم افزار طب جرجانی (ذخیره خوارزمشاهی) برای گوشی اندروید

دانلود پاورپوینت کامل الگوریتم بهینه سازی فاخته شامل 42 اسلاید قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی در کارخانه ریخته گری کاسپین پلاست